En­de­lig me­ster igen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det var end­da 90er-ri­va­len Her­ning, der blev be­sej­ret i fi­na­le­se­ri­en, som i af­tes blev run­det af med en in­tens 3-2-sejr til Es­b­jerg i sjet­te fi­na­le­kamp ef­ter for­la­en­get spil­le­tid.

»Stort til­lyk­ke til hol­det. Det har va­e­ret en dej­lig grup­pe af spil­le­re at ar­bej­de med. De har ka­em­pet godt for sa­gen he­le året,« sag­de Es­b­jerg­tra­e­ner Mark Pe­der­son til TV2 Sport, ef­ter me­dal­jer­ne var ble­vet over­rakt.

»Det var stort at nå fi­na­len sid­ste år, og det var stort at nå fi­na­len igen i år, men det er sur­re­a­li­stisk at vin­de fi­na­len. Nu skal jeg fejre det her med hol­det, med sta­ben, med le­der­ne, med fan­se­ne, med al­le, og det vil jeg gla­e­de mig til,« lød det fra den gla­de tra­e­ner.

Es­b­jerg brag­te sig for­an tre gan­ge i kam­pen, og for­løs­nin­gen blev skre­get ud af bå­de spil­le­re og fans, da Aa­ron Lee score­de af­te­nens tred­je Es­b­jerg-mål og af­gjor­de kam­pen og se­ri­en midt i før­ste over­tids­pe­ri­o­de.

»Ord kan ik­ke be­skri­ve, hvor glad jeg er for det­te her. Det fø­les sur­re­a­li­stisk,« sag­de matchvinderen Aa­ron Lee ef­ter kam­pen.

»Mi­ne med­spil­le­re har ar­bej­det så hårdt for det her, og de fortje­ner det så me­get,« sag­de ca­na­di­e­ren. Slu­kø­re­de sølvvin­de­re Her­ning hav­de el­lers ka­em­pet sig for­bil­led­ligt til­ba­ge med ud­lig­nen­de scor­in­ger i bå­de an­den og tred­je pe­ri­o­de, men i over­ti­den var før­ste scor­ing af­gø­ren­de.

»Jeg er me­get ked af det. Det er en for­fa­er­de­lig fø­lel­se. Vi vil­le så ger­ne vin­de, og så en­der det så­dan her. Det er så ae­r­ger­ligt,« sag­de Her­nings Ras­mus Ni­el­sen til TV2 Sport.

Han hav­de ik­ke no­gen for­kla­ring på, hvor Her­ning tab­te gul­det i fi­na­le­se­ri­en. »Men Es­b­jerg vil­le det må­ske en lil­le smu­le me­re end os.« Vig­tigt for by­en En af de spil­le­re, der var med til at hen­te gul­det til Es­b­jerg i 2004 - kap­ta­j­nen for Es­b­jerg Oi­lers den­gang - er ik­ke i tvivl om, hvad gul­det be­ty­der for Es­b­jerg.

»Det be­ty­der rig­tig me­get. Vi har for­søgt si­den sid­ste guld i 2004 at va­e­re med i top­pen men med blan­det suc­ces. Det kom først rig­tig sid­ste sa­e­son, og det bli­ver fulgt op i år. Man­ge af vo­res ung­doms­spil­le­re kan se, at det kan la­de sig gø­re, og hvad der skal til. Det be­ty­der og­så in­ter­es­se om­kring ho­ck­ey i by­en og med­lem­stil­gang. Så det be­ty­der rig­tig me­get. Må­ske og­så en ny hal Hr. Søtrup,« sag­de Es­b­jerg-leg­en­den An­dreas An­drea­sen i af­tes til BT med en op­for­dring til Es­b­jerg-borg­me­ster Jo­hn­ny Søtrup.

HER­NING

er ble­vet dansk me­ster 13 gan­ge si­den 1990. er ble­vet dansk me­ster fi­re gan­ge si­den 1990. 1992 til 2001 mød­tes de to hold seks gan­ge i DM-fi­na­ler­ne. vandt Her­ning fem af DM-tit­ler­ne. hav­de ik­ke vun­det det dan­ske mester­skab si­den 2004. mel­lem­ti­den er Her­ning ble­vet dansk me­ster fem gang.

ES­B­JERG FRA HER­AF ES­B­JERG

IDE KOL­DE DM-FAKTA

ÅRETS ALL STAR-HOLD

Si­mon Ni­el­sen, Her­ning Wa­de Berg­man, Es­b­jerg Da­ni­el Ni­el­sen, Her­ning Mat­hi­as Bau Han­sen, Fr.havn Cory Qu­irk, Søn­derjy­ske Mat­t­hew Pi­stil­li, Es­b­jerg

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.