Dra­ma­et i de­tal­jer

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der re­ste­rer 13 se­kun­der af den an­den og sid­ste op­ryk­nings­kamp mel­lem Nord­s­ja­el­land og Tøn­der. Nord­s­ja­el­land har net­op få­et bol­den og fø­rer med 20-16, hvil­ket ak­ku­rat er nok til at sen­de dem i liga­en.

Tøn­der pres­ser højt for at ero­bre bol­den, og Nord­s­ja­el­lands Morten Thra­ne drib­ler til­ba­ge i ba­nen og af­le­ve­rer skråt bag­ud til sin må­l­mand, Kri­sti­an Pe­der­sen, hvil­ket får dom­mer­ne til øje­blik­ke­ligt at fløjte pas­sivt spil. Sam­ti­dig går Nord­s­ja­el­land-ke­e­pe­ren i pa­nik og ka­ster bol­den va­ek.

Dom­mer­ne stop­per ti­den og tak­se­rer må­l­man­dens age­ren som usport­s­lig op­tra­e­den, og det ud­lø­ser bå­de rødt kort og gi­ver - ef­ter de nye reg­ler, der er ind­ført i den­ne sa­e­son - Tøn­der val­get mel­lem et fri­kast og et straf­fe­kast med fi­re se­kun­der igen. Sønderjyderne va­el­ger straf­fe­ka­stet, sco­rer fra de syv me­ter og mini­me­rer ne­der­la­get til 17-20, hvil­ket sen­der dem i liga­en med en sam­let sejr på 46-45 over de to play­of­f­kam­pe.

Af­slut­nin­gen har skabt stor de­bat om dom­mer­par­ret Claus Adel­gaard og Mar­tin Lyk­ke. Blandt an­det for­di de tol­ker, at Morten Thra­ne sø­ger til­ba­ge i ba­nen for at tra­ek­ke ti­den ud og ik­ke for­di, han bli­ver pres­set af Tøn­der-spil­ler­ne, hvil­ket be­ret­ti­ger dem til at fløjte for pas­sivt spil.

Der har li­ge­le­des va­e­ret kri­tik af, at de fløjter for pas­sivt spil uden at ’ad­va­re’ med en løf­tet arm i nog­le se­kun­der, som man el­lers nor­malt ser det. Iføl­ge de In­ter­na­tio­na­le Hånd­bold Spil­le­reg­ler, helt pra­e­cis re­gel 7:12, frem­går det dog, at ’un­der sa­er­li­ge om­sta­en­dig­he­der (fx. be­vidst at und­la­de at ud­nyt­te en op­lagt må­l­chan­ce) kan dom­mer­ne og­så døm­me fri­kast (pas­sivt spil) mod hol­det i boldbesiddelse uden no­get for­ud­gå­en­de for­var­sels­tegn’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.