Kon­spira­tions-te­o­ri­er­ne ul­mer i Lei­ce­ster

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

HAT OG BLÅ BRIL­LER frem mod af­gø­rel­sen af Pre­mi­er Le­ague.

Her er fod­bold­klub­ben hver ene­ste dag på for­si­den af det lo­ka­le me­die Lei­ce­ster Mercury, og le­den­de fod­boldskri­bent, Rob Tan­ner, forta­el­ler til BT, hvor­dan man i Lei­ce­ster fø­ler, at stem­nin­gen er vendt mod klub­ben og by­en fra ho­ved­sa­e­det i Eng­land, Lon­don, hvor Tot­ten­ham har hjem­me. For­ban­de­de svind­ler »Vi har al­le ven­tet på det her øje­blik, hvor der kom en knu­de på ha­len, og det kom søn­dag, da Ja­mie Var­dy fik rødt kort, og hol­det der­med mi­ste­de de­res sto­re målsco­rer. I den­ne sa­e­son har Ja­mie Var­dy og Har­ry Ka­ne va­e­ret van­vit­ti­ge, og nu mi­ster Lei­ce­ster så sin top­sco­rer i mindst en kamp og nok og­så to,« si­ger Rob Tan­ner om Lei­cesters an­gri­ber, der i we­e­ken­dens kamp blev vist ud for at fil­me sig til et straf­fes­park og ef­ter­føl­gen­de ban­de­de af dom­me­ren med, hvad der i en­gel­ske me­di­er bli­ver be­skre­vet som or­de­ne ’you fuck­ing che­at’ (din for­ban­de­de svind­ler, red.).

Den ak­tion kan mu­lig­vis gå hen og bli­ve af­gø­ren­de for, hvor gul­det skal en­de. Og Ja­mie Var­dys ud­vis­ning er blot en af man­ge uhel­di­ge hi­sto­ri­er, som har ramt de blå-hvi­de ra­e­ve fra Lei­ce­ster. De se­ne­ste uger er fle­re af Lei­cesters fans ble­vet band­lyst fra sta­dion og po­li­ti­an­meldt for at sa­el­ge de­res sa­e­son­kort til van­vit­ti­ge over­pri­ser, .

»Ja­mie Var­dy bur­de ik­ke ha­ve ban­det ad dom­me­ren, og nu ri­si­ke­rer han en la­en­ge­re ka­ran­ta­e­ne. Hvis Lei­ce­ster skal und­va­e­re Var­dy i to af de sid­ste fi­re kam­pe, er det et ka­em­pe tab for dem. Han har bi­dra­get med 22 mål og seks as­si­ster, og nu får Lei­ce­ster det sva­ert,« si­ger fod­boldskri­ben­ten Rob Tan­ner og til­fø­jer:

»Lei­ce­ster er i me­di­er­ne gå­et fra at va­e­re ka­e­le­da­eg­ger­ne i Eng­land til nu at fø­le sig bed­ra­get. De sto­re lands­da­ek­ken­de avi­ser og tv-sta­tio­ner, som har ho­ved­sa­e­de i Lon­don, har i de se­ne­ste uger vist en helt an­den si­de af Lei­ce­ster, så nu er der en fø­lel­se af, at Lei­ce­ster er de on­de dren­ge i klas­sen, og at Tot­ten­ham er de go­de,« si­ger Rob Tan­ner og rem­ser op, hvad der har vendt stem­nin­gen mod det øje­blik­ke­li­ge fø­rer­hold: For­søg på bens­pa­end? »Lei­cesters fans har jo ven­tet he­le li­vet på at få den­ne chan­ce for at op­le­ve de­res hold vin­de mester­ska­bet, og nu er der hi­sto­ri­er om, at de prø­ver at sa­el­ge de­res sa­e­son­kort til hø­jest­by­den­de, og på ba­nen bli­ver Var­dy be­skyldt for at for­sø­ge at fil­me sig til et straf­fes­park, og det he­le be­gynd­te med, at Sun­day Ti­mes be­skyld­te dem for at dope sig. Der var in­gen be­vi­ser, og det he­le var ret bizart.«

»Men alt i alt tror Lei­cesters fans, at der i øje­blik­ket er et øn­ske om, at Tot­ten­ham vin­der mester­ska­bet. Der bli­ver og­så talt om, at fod­bold­for­bun­det (FA) ik­ke øn­sker, at Lei­ce­ster

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.