Mogensen-til­stand gi­ver OL-di­lem­ma

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SVA­ER BE­SLUT­NING Mat­hi­as Boe og Car­sten Mogensen el­ler Mads Con­rad-Pe­ter­sen og Mads Pi­e­ler Kol­ding. En af de her­redoub­le-kon­stel­la­tio­ner skal re­pra­e­sen­te­re Dan­mark i bad­min­ton ved OL til au­gust, men hvem det skal va­e­re, er et di­lem­ma for Dan­marks bad­min­ton­for­bund. Boe og Mogensen har gen­nem en år­ra­ek­ke va­e­ret Dan­marks bed­ste par og er bedst ran­ge­ret, men det er tvivl­s­omt, om Mogensen kan nå i form til at kon­kur­re­re i Rio, ef­ter han i fe­bru­ar blev ope­re­ret i hjer­nen.

»Vi har to par, der er ran­ge­ret til at kom­me til OL, og vi har én plads. Det ene par ken­der vi styr­ken på. Det an­det par, ved vi, var go­de en­gang, men vi ved ik­ke, hvor go­de de vil va­e­re til OL. Det er et di­lem­ma,« si­ger sport­s­chef i Bad­min­ton Dan­mark, Finn Tra­erup.

31. maj skal for­bun­det indstil­le det bed­ste par til ud­ta­gel­se, men skul­le ek­sem­pel­vis ska­der op­stå, er det mu­ligt at ud­skif­te par­ret ind­til kort tid før OL.

Den ka­te­go­ri kan Boe og Mogensen kom­me i, hvis sidst­na­evn­te ik­ke når den øn­ske­de form, el­ler hvis det ik­ke er for­svar­ligt, at han stil­ler op. Til­meldt i In­do­nesi­en Par­ret har net­op til­meldt sig tur­ne­rin­gen In­do­nesia Open i slut­nin­gen af maj. Tur­ne­rin­gen kan bli­ve en in­di­ka­tor for, om Mogensen kan bli­ve OL-klar.

»Man kan del­ta­ge på man­ge ni­veau­er. I top­form el­ler ba­re for at sik­re at man kan del­ta­ge un­der for­svar­li­ge for­mer. På et el­ler an­det tids­punkt vil vi ger­ne vi­de, om det over­ho­ve­det kan fun­ge­re.«

»De vil va­e­re langt fra top­for­men da. Li­ge nu tra­e­ner Mogensen fi­re gan­ge om ugen à 45 mi­nut­ter i hal­len og har der­u­d­over fy­sisk tra­e­ning. Han er ik­ke til­ba­ge i fuld tra­e­ning, og det et tvivl­s­omt, om han er det i slut­nin­gen af maj,« si­ger Finn Tra­erup.

Han vur­de­rer, at det kra­e­ver en plads blandt de 12 bed­ste på ver­dens­rang­li­sten at kva­li­fi­ce­re sig til OL. Ak­tu­elt er Boe og Mogensen num­mer ot­te, mens Con­rad-Pe­ter­sen og Kol­ding lig­ger på tien­de­plad­sen.

Hvis en na­tion skal ha­ve to par med, er det en for­ud­sa­et­ning, at de beg­ge er blandt de ot­te bed­ste 5. maj.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.