Iso­la­tion af Brei­vik er umen­ne­ske­ligt

BT - - NYHEDER -

MEN­NE­SKE­RET­TIG­HE­DER Den nor­ske stat er ble­vet dømt for kra­en­kel­ser af men­ne­ske­ret­tig­he­der­ne i sa­gen, som mas­se­mor­de­ren An­ders Be­hring Brei­vik har an­lagt. Brei­vik får med­hold i ét af si­ne an­kla­ge­punk­ter, nem­lig at af­so­nings­for­hol­de­ne er en kra­en­kel­se af hans grund­la­eg­gen­de ret­tig­he­der.

Oslo Tin­g­rett me­ner, at for­hol­de­ne, som han af­so­ner un­der, er i strid med den eu­ro­pa­ei­ske men­ne­ske­ret­tig­heds­kon­ven­tions ar­ti­kel tre. Iføl­ge den må in­gen ud­sa­et­tes for tor­tur el­ler umen­ne­ske­lig el­ler ned­va­er­di­gen­de be­hand­ling el­ler straf.

Rets­sa­gen blev af­vik­let for godt en må­ned si­den, fra 15. til 18. marts. I lø­bet af de fi­re da­ge do­ku­men­te­re­de ad­vo­kat Øyste­in Stor­r­vik, at Brei­vik stort set er over­ladt til sig selv 22-23 ti­mer i døg­net. Si­den sin an­hol­del­se har Brei­vik des­u­den va­e­ret ud­sat for man­ge hund­re­de kro­p­s­vi­si­te­rin­ger i nø­gen til­stand og har få­et hånd­jern på over 3000 gan­ge. Me­get lidt men­ne­ske­lig kon­takt Be­va­e­gel­ses­fri­he­den på af­de­lin­gen, hvor Brei­vik sid­der som ene­ste ind­sat, er me­get be­gra­en­set, og mu­lig­he­den for men­ne­ske­lig kon­takt er lil­le.

Brei­vik an­før­te i ret­ten, at gra­den af iso­la­tion og om­fan­get af de sik­ker­heds­til­tag, han er un­der­lagt, kra­en­ker fle­re ar­tik­ler i men­ne­ske­ret­tig­heds­kon­ven­tio­nen. Han fik dog ik­ke med­hold i sin an­kla­ge om, at sta­ten og­så over­tra­e­der ar­ti­kel ot­te, der hand­ler om pri­vat­li­vets fred. Al­le Brei­viks bre­ve bli­ver la­est igen­nem af fa­engs­lets per­so­na­le.

Brei­vik, som er dømt til 21 års forvaring for drab på 77 men­ne­sker i Oslo og på Utøya i 2011, sag­de un­der den fi­re da­ge lan­ge retssag, at

AN­DERS BREI­VIKS SAG MOD DEN NOR­SKE STAT An­ders Be­hring Brei­vik har sagsøgt den nor­ske stat for kra­en­kel­se af si­ne men­ne­ske­ret­tig­he­der un­der af­so­nin­gen. I går faldt der dom i sa­gen.

2013 an­meld­te Brei­vik le­del­sen i Ila-fa­engs­let og Nor­ges da­va­e­ren­de ju­stits­mi­ni­ster for tor­tur­lig­nen­de af­so­nings­for­hold på grund af lang­va­rig iso­la­tion. Sa­gen blev hen­lagt med be­grun­del­sen »in­tet straf­bart for­hold«.

juli 2015 sagsøg­te Brei­vik den nor­ske stat for brud på men­ne­ske­ret­tig­he­der­ne som føl­ge af af­so­nings­for­hol­de­ne. Det ga­el­der sa­er­ligt kri­mi­nal­forsor­gens brug af iso­la­tion og kom­mu­ni­ka­tions­kon­trol over for ham. Sa­gen ind­led­tes i Oslo Tin­g­rett 15. marts. Af sik­ker­heds­hen­syn blev ret­ten sat i gym­na­stiksa­len i højsik­ker­heds­fa­engs­let i Ski­en. Der var af­sat fi­re da­ge til sa­gen, og der blev ført ot­te vid­ner. Kilde: NTB

II­af­so­nings­for­hol­de­ne er så umen­ne­ske­li­ge, at han vil­le ha­ve fo­re­truk­ket døds­straf. Narcis­si­stisk po­s­eur Sta­tens ad­vo­ka­ter er­kend­te un­der sa­gen, at Brei­vik har va­e­ret un­der­lagt stren­ge re­strik­tio­ner, si­den han blev an­holdt 22. juli 2011, men den nor­ske stat me­ner, at det er in­den for ram­mer­ne af men­ne­ske­ret­tig­heds­kon­ven­tio­nen.

Sta­tens ad­vo­kat. Ade­le Mat­he­son Mestad.w kald­te Brei­vik en ’narcis­si­stisk po­s­eur’, der har hå­net rets­sta­ten ved sin op­før­sel i ret­ten.

En af de man­ge nord­ma­end, der re­a­ge­re­de på dom­men onsdag ef­ter­mid­dag, var Bjørn Ih­ler, som over­le­ve­de Brei­viks mas­sa­kre på Utøya.

»Vo­res bed­ste vå­ben i kam­pen mod ek­stre­mis­men er men­ne­ske­lig­hed. Af­gø­rel­sen i Bre­vik-sa­gen vi­ser, at vi og­så an­er­ken­der ek­stre­mi­sters men­ne­ske­lig­hed,« skrev han på Twit­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.