HY­RER TOPAD

BT - - NYHEDER -

BO­DE­LING man­ge uger at kom­me sig over skils­mis­sen.

Al­le­re­de i ok­to­ber vi­ste han sig of­fent­ligt sam­men med den tid­li­ge­re ’X Fa­ctor’-va­ert Eva Har­lou, der net­op var ble­vet skilt fra mu­si­ke­ren Tho­mas Tro­el­sen.

Gre­vin­de Ale­xan­dra selv har tid­li­ge­re i år gi­vet ud­tryk for, at skils­mis­sen har ta­e­ret på hen­de.

»Det har va­e­ret rig­tig hårdt. Men jeg har det bed­re nu. Jeg gla­e­der mig så­dan til at be­gyn­de et nyt år med nye, fri­ske ting, hvor alt kan ka­stes op i luf­ten,« ud­tal­te hun til Se og Hør til pre­mi­e­ren på Tho­mas Vin­ter­bergs film ’Kol­lek­ti­vet’ i slut­nin­gen af ja­nu­ar. Ny­slå­et man­ge­mil­li­o­na­er Si­den er Ale­xan­dra kom­met sta­er­kt til­ba­ge. Hun er ble­vet man­ge­mil­li­o­na­er, ef­ter hun solg­te sit hus på Sva­ne­møl­le­vej nord for Kø­ben­havn. Det blev sat til salg i fe­bru­ar til en pris af 25 mil­li­o­ner og blev solgt ef­ter ba­re 55 da­ge.

Hu­set, som Ale­xan­dra fik fora­e­ret af prins Jo­a­chim ef­ter de­res skils­mis­se i 2004, ind­gik som sa­e­re­je mel­lem Ale­xan­dra og Mar­tin, og det be­ty­der, at hun be­hol­der mil­li­o­nover­skud­det fra sal­get.

Omvendt har skils­mis­sen ef­ter­ladt Mar­tin Jør­gen­sen i en øko­no­misk pe­ni­bel si­tu­a­tion. Han ha­ef­te­de sam­men med Ale­xan­dra for et lån på 6.195.000 kro­ner, som par­ret i 2014 op­tog med sik­ker­hed i hen­des hus på Sva­ne­møl­le­vej. Mar­tins derou­te Så mens Ale­xan­dra blev to­cif­ret mil­li­o­na­er på hus­sal­get, ha­en­ger Mar­tin Jør­gen­sen mu­lig­vis på en mil­li­onga­eld, alt ef­ter hvor­dan ae­g­te­pag­ten er skru­et sam­men, for­kla­rer ad­vo­kat Ulrik Grøn­borg.

»Man kan jo godt be­slut­te sig for som par, at man vil lå­ne pen­ge til et fa­el­les pro­jekt og så stil­le den enes hus som sik­ker­hed. Der­for er det ik­ke uta­en­ke­ligt, at han sta­dig skyl­der hen­de pen­ge for lå­net, selv­om hun sa­el­ger hu­set. Det er van­ske­ligt at spe­ku­le­re i,« si­ger Ulrik Grøn­borg, der un­der­stre­ger, at han ik­ke ken­der til den kon­kre­te sag.

Ef­ter­føl­gen­de er derou­ten fort­sat for Mar­tin Jør­gen­sen. I marts blev den 38-åri­ge re­k­la­me­mand ta­get for sprit­kør­sel i sin Mer­ce­des-Benz GL350, en sag der end­nu mang­ler at bli­ve af­gjort i ret­ten, og i går kun­ne BT så forta­el­le, at Mar­tin Jør­gen­sen til­med er ble­vet he­vet i fo­ged­ret­ten af San­tan­der Consu­mer Bank, for­di han skyl­der over 811.000 kro­ner på selv­sam­me bil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.