Ves­ta­ger an­gri­ber Goog­le

BT - - NYHEDER -

EU Mar­gret­he Ves­ta­ger, EUs kon­kur­ren­ce­kom­mis­sa­er, åb­ner en ny sag mod Goog­le for kon­kur­ren­ce­forvri­den­de ak­ti­vi­te­ter med sty­re­sy­ste­met An­droid til smartp­ho­nes. Goog­le an­kla­ges for at mis­bru­ge sin do­mi­ne­ren­de po­si­tion på mar­ke­det til at tvin­ge te­le­fon­pro­du­cen­ter til at for­u­din­stal­le­re Goog­les eg­ne ap­ps, hvis de skal ha­ve lov til at bru­ge An­droid-sy­ste­met på de­res te­le­fo­ner. STOR IND­FLY­DEL­SE

Iføl­ge det ame­ri­kan­ske fir­ma Gart­ner blev 1,16 mil­li­ar­der smartp­ho­nes med An­droid- sty­re­sy­ste­mer sendt fra fa­bri­kan­ter­nes lag­re og ud i ver­den i 2015, skri­ver AFP.

Det sva­rer til, at 82 pro­cent af te­le­fo­ner­ne hav­de et An­droid-sty­re­sy­stem. Og det er langt fle­re end te­le­fo­ner, der har Ap­ple’s iOS sty­re­sy­stem in­stal­le­ret, som vur­de­res at ha­ve en mar­keds­an­del på om­kring 13 pro­cent.

I 2017 for­ven­tes an­tal­let af

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.