K: Kom an, Pu­tin

BT - - NYHEDER -

SEMIKOLD KRIG Det dan­ske for­svar skal li­ge­som un­der den kol­de krig først og frem­mest fo­ku­se­re på at kun­ne for­sva­re vo­res luftrum. Så­dan ly­der mel­din­gen fra De Kon­ser­va­ti­ves for­svarsord­fø­rer og for­mand for Fol­ke­tin­gets For­svar­s­ud­valg Ras­mus Jar­lov i Ber­ling­s­ke.

Op­for­drin­gen kom­mer kort før, at po­li­ti­ker­ne skal be­slut­te, hvil­ke kamp­fly vi skal in­ve­ste­re et to­cif­ret mil­li­ard­be­løb i.

»Det al­ler­vig­tig­ste er, at de dan­ske kamp­fly kan for­sva­re dansk luftrum. Der­na­est skal de kun­ne ind­gå i Natos sam­le­de kamp­kraft, som gør, at Nato har det mi­li­ta­e­re her­re­døm­me i Eu­ro­pa. Og som tred­je­pri­o­ri­tet skal de kun­ne del­ta­ge i in­ter­na­tio­na­le ope­ra­tio­ner. Men det er i den ra­ek­ke­føl­ge. Dansk luftrum er det vig­tig­ste,« si­ger Ras­mus Jar­lov til Ber­ling­s­ke. Vig­tigt at vi­se mus­k­ler Rusland er i den se­ne­ste tid ble­vet me­re og me­re ag­gres­siv i si­ne over­flyv­nin­ger af frem­me­de ter­ri­to­ri­er.

Så sent som i sid­ste uge of­fent­lig­gjor­de USA’s for­svar bil­le­der fra fle­re epi­so­der i Øster­sø­en, hvor to rus­si­ske kamp­fly kom in­den for få me­ters af­stand af en ame­ri­kansk de­stroy­er, der iføl­ge USA be­fandt sig i in­ter­na­tio­nalt far­vand. Jar­lov me­ner der­for, at det er yderst vig­tigt, at vi kan vi­se mus­k­ler over­for de of­fen­si­ve rus­se­re.

»Hvis vi sør­ger for at ha­ve et sta­er­kt for­svar, kom­mer vi ik­ke i den si­tu­a­tion. Men hvis man ik­ke har et luft­vå­ben, så har man ik­ke no­get Bli­ver vi ved med at ska­e­re ned på vo­res mi­li­ta­er, så er et for­svar af dansk ter­ri­to­ri­um mod rus­ser­ne desva­er­re et sce­na­rie, der ik­ke er ure­a­li­stisk for­svar, og kamp­fly­e­ne ud­gør ry­gra­den i luft­våb­net. Bli­ver vi ved med at ska­e­re ned på vo­res mi­li­ta­er, så er et for­svar af dansk ter­ri­to­ri­um mod rus­ser­ne desva­er­re et sce­na­rie, der ik­ke er ure­a­li­stisk,« si­ger han til Ber­ling­s­ke. Et pa­ra­dig­meskift Flem­m­ing Splids­bo­el, der er se­ni­o­r­for­sker i sik­ker­heds­po­li­tik ved Dansk In­sti­tut for In­ter­na­tio­na­le Stu­di­er (DIIS) kal­der den kon­ser­va­ti­ve ud­mel­ding for et pa­ra­dig­meskif­te i dansk sik­ker­heds­po­li­tik.

»Det er nyt, at det bli­ver sagt så åbent på øver­ste ni­veau. Ter­ri­to­ri­al­for­sva­ret lag­de vi jo egent­lig i gra­ven med op­hø­ret af Den Kol­de Krig, og så hand­le­de alt for Nato om at an­ven­de trop­per uden for Natos eget om­rå­de, så det er en gam­mel­dags ta­enk­ning, som er kom­met til­ba­ge,« si­ger han til Ber­ling­s­ke.

I avi­sen af­vi­ser for­svars­mi­ni­ster Pe­ter Christensen, at der er ta­le om no­get pa­ra­dig­meskif­te.

Han ud­ta­ler, at han ta­ger rus­ser­nes ad­fa­erd i Øste­rø­en al­vor­lig, men sam­ti­dig er Rusland ik­ke no­gen umid­del­bar trus­sel mod Dan­mark.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.