Magt­fuld post til ungt kon­ser­va­tivt håb

BT - - NYHEDER -

K-ORD­FØ­RER De Kon­ser­va­ti­ves po­li­ti­ske ord­fø­rer Mai Merca­do ven­ter sit an­det barn og går der­for på bar­sel i slut­nin­gen af april. Som ny po­li­tisk ord­fø­rer har fol­ke­tings­grup­pen onsdag valgt Met­te Abildgaard. Skif­tet sker for­melt tirs­dag 26. april, frem­går det af en pres­se­med­del­el­se. Der­med ser det ud til, at den 27-åri­ge Abildgaard får en travl pe­ri­o­de på Chri­sti­ans­borg, da hun be­hol­der si­ne man­ge ord­fø­rer­ska­ber in­den­for mil­jø, ener­gi, kli­ma, sund­hed, psy­ki­a­tri og fore­byg­gel­se.

»Jeg ser det som min frem­me­ste op­ga­ve at gø­re det end­nu ty­de­li­ge­re for dan­sker­ne, at Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti ad­skil­ler sig po­li­tisk fra de an­dre bor­ger­li­ge par­ti­er,« si­ger Met­te Abildgaard i for­bin­del­se med den mid­ler­ti­di­ge ro­ka­de.

Mai Merca­do er­stat­tes af An­ders Jo­hans­son, der tid­li­ge­re har ta­get over i Fol­ke­tin­get for Merca­do. Han er 35 år og til dag­ligt vi­ce­borg­me­ster på AErø, hvor han bor. Skal for­han­l­de re­form Der­u­d­over ind­tra­e­der Met­te Abildgaard i de igang­va­e­ren­de for­hand­lin­ger om gym­na­si­ere­for­men.

»Her vil det bli­ve ty­de­ligt, at Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti er det bor­ger­li­ge par­ti, som ka­em­per for me­re dan­nel­se og et hø­je­re fag­ligt ni­veau i gym­na­si­et,« si­ger hun.

I for­bin­del­se med kon­sti­tu­e­rin­gen stop­per Met­te Abildgaard som for­mand for Fol­ke­tin­gets Li­ge­stil­lings­ud­valg. Jeg ser det som min frem­me­ste op­ga­ve at gø­re det end­nu ty­de­li­ge­re for dan­sker­ne, at Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti ad­skil­ler sig po­li­tisk fra de an­dre bor­ger­li­ge par­ti­er,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.