Re­mee åb­ner ny nat­klub

BT - - NYHEDER -

DE SA­ER­LIGT IN­VI­TE­RE­DE ’X Fa­ctor’-dom­mer og mu­sikpro­du­cer Re­mee åb­ner en ny nat­klub ved navn Arch i Kø­ben­havn. Klub­ben er ind­ret­tet i he­den­gang­ne Zens lo­ka­ler i Nør­re­ga­de 41 i cen­trum og slår i mor­gen dø­re­ne op for ho­vedsta­dens spe­ci­elt in­vi­te­re­de. Du skal nok helst ’va­e­re no­get ved mu­sik­ken’ for at va­e­re blandt de hel­di­ge ga­e­ster, når Re­mee i mor­gen by­der vel­kom­men på sin nye nat­klub Arch (bue på en­gelsk, red.) Det er nem­lig kun in­vi­te­re­de el­ler folk på ga­e­ste­li­sten, der bli­ver slup­pet ind i klub­ben, som, Re­mee over­for ma­ga­si­net Luxury Afi­cio­na­dos for­kla­rer, er skabt med in­spira­tion fra An­dy War­hol, Ja­mes Bond og tv-se­ri­en ’Mad Men’. Vi­sio­ner­ne for Arch er iføl­ge en pres­se­med­del­el­se tårn­hø­je, og det er me­nin­gen, at nat­klub­ben skal må­le sig med ver­den­se­li­ten. Re­mee ud­ta­ler: Stør­re respekt for mu­sik­ken »Vi har følt, at Kø­ben­havns nat­te­liv mang­le­de et ori­gi­nalt og ae­r­ke­kø­ben­havnsk ini­ti­a­tiv for at ryk­ke helt frem på den in­ter­na­tio­na­le sce­ne. Et sted med stør­re respekt for mu­sik­ken, in­te­r­i­ø­ret og he­le klu­bop­le­vel­sen. Og det sy­nes jeg, at vi er lyk­kes med.«

Og Re­mee har ik­ke spa­ret på in­dret­nin­gen. På Arch mø­der man kre­a­ti­ve indslag som narcis­si­strum­met, kys­se­rum­met og ver­dens mind­ste nat­klub - The Ar­chho­le, som er et lil­le rum, hvor op til ot­te men­ne­sker kan fe­ste og va­e­re egen dj med til­hø­ren­de B&O hø­re­te­le­fo­ner ha­en­gen­de ned fra lof­tet. Kun­sten på va­eg­ge­ne er le­ve­ret af in­ter­na­tio­na­le kunst­ne­re, og mu­sikpro­fi­len er skabt i sam­ar­bej­de med den an­er­kend­te dj Dju­na Bar­nes.

Men hvem kom­mer til at fe­ste på den nye nat­klub, og hvor­dan kom­mer man egent­lig på ga­e­ste­li­sten? Det har ik­ke va­e­ret mu­ligt at få en kom­men­tar fra Re­mee selv, men iføl­ge livs­stil­s­eks­pert Henrik By­a­ger er der ik­ke sto­re chan­cer for, at helt al­min­de­li­ge le­ver­postejs­dan­ske­re kan kom­me til at ryste hof­ter­ne sam­men med stam­ga­ester­ne på Arch:

»Folk, der kom­mer på dis­se eks­klu­si­ve nat­klub­ber, er kend­te og le­ge­sy­ge jet­set­te­re med pen­ge, som har lyst til at fe­ste med li­ge­sin­de­de. Der er gang i den, og champag­nen fly­der, og det er jo en dej­lig co­ck­tail. Der vil al­tid va­e­re et pu­bli­kum til den livs­stil. Me­get kend­te per­so­ner har sam­ti­dig og­så sva­ert ved at va­e­re i fred på al­min­de­li­ge va­erts­hu­se, hvor al­ko­ho­len tit får folk til at tro, at de ken­der gud og hver mand,« si­ger han til BT.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.