Slik den bri­ti­ske ar­ve­føl­ge i nak­ken

BT - - NYHEDER -

ROY­AL POR­TO hel­fi­gur, men det er alt­så kun de­res ho­ve­d­er, man kom­mer til at kun­ne se på sel­ve fri­ma­er­ker­ne.

Si­den d. 9 sep­tem­ber 2015 har dron­ning Eliza­beth va­e­ret den bri­ti­ske mo­nark, der har sid­det la­engst tid på tro­nen. På den­ne da­to over­ha­le­de hun dron­ning Vi­cto­ria, der nå­e­de at re­ge­re 63 år, syv må­ne­der og to da­ge. Fejres med pa­ra­de Fejrin­gen af dron­nin­gens 90 års fød­sels­dag fin­der sted un­der pri­va­te for­mer på Windsor Cast­le, mens hun fejrer sin of­fi­ci­el­le fød­sels­dag se­ne­re på året - som re­gel den an­den lørdag i ju­ni med pa­ra­den ’Troo­ping the Co­lour’. Pa­ra­den be­står af sol­da­ter og ka­va­le­ri fra det en­gel­ske re­gi­ment, der si­den 1748 har fejret det roy­a­le over­ho­ved i Eng­land.

En ny­lig me­nings­må­ling vi­ser, at dron­nin­gen al­drig før har va­e­ret så po­pu­la­er, som hun er nu. Po­pu­la­er som al­drig før He­le 70 pct af den en­gel­ske be­folk­ning me­ner så­le­des, at hun bør bli­ve ved med at re­ge­re lan­det, til hun ik­ke la­en­ge­re kan. Tid­li­ge­re har dron­ning Eliza­beth el­lers va­e­ret min­dre po­pu­la­er, sa­er­lig om­kring 1997, da kron­prins Char­les’ tid­li­ge­re hu­stru, prin­s­sese Di­a­na, dø­de i en ulyk­ke. Her kri­ti­se­re­de de bri­ti­ske me­di­er he­le den kon­ge­li­ge fa­mi­lie for at va­e­re for luk­ke­de og af­son­dre­de i da­ge­ne op til prin­ses­sens be­gra­vel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.