Nej, vi er tvun­get til at be­ka­em­pe ISIL

BT - - NYHEDER -

PE­TER JU­EL JENSEN

ud­ta­ler, at ISIL ud­gør en glo­bal trus­sel af hidtil uset ka­rak­ter mod den in­ter­na­tio­na­le fred og sik­ker­hed, sy­nes jeg, at ver­dens­sam­fun­det skal re­a­ge­re. Når ISILs fan­gar­me spre­der sig ud til he­le det nord­li­ge Afri­ka og til Mel­le­mø­sten, og or­ga­ni­sa­tio­nen sam­ti­dig har ta­get an­sva­ret for fle­re ter­r­or­anslag i Eu­ro­pa, er vi tvun­get til at hand­le. For ISIL vil ik­ke fre­den, men øn­sker at fort­sa­et­te med mas­se­hen­ret­tel­ser og de­res ten­de­ren­de fol­ked­rab på krist­ne og kur­de­re. Hvis man ik­ke skal ta­ge ha­en­der­ne op af lom­men i den­ne sag, hvor­når så?

NÅR FNS SIKKERHEDSRÅD

for­holds­reg­ler, så vi pra­este­rer bed­re, end vi gjor­de i Li­by­en og Af­g­ha­ni­stan. Men er Ca­s­par Ste­fa­ni tid­li­ge­re sol­dat, må han og­så vi­de, at der ik­ke er ga­ran­ti­er i krig. Det er i hvert fald no­get af det, jeg fandt ud af i min sol­da­ter­tid.

VI TA­GER VO­RES

er vi blandt de stør­ste bi­drag­y­de­re til den hu­ma­ni­ta­e­re ind­sats i Sy­ri­en. Men for­ud­sa­et­nin­gen for at ud­vi­de den ind­sats er, at der er sik­ker­hed. Der­for sa­et­ter vi et mi­li­ta­ert bi­drag ind til at be­ka­em­pe ISIL. Her­ef­ter fort­sa­et­ter freds­for­hand­lin­ger­ne mel­lem den sy­ri­ske op­po­si­tion og pra­esi­dent As­sad med FN for bor­den­den. Og li­ge så snart mu­lig­he­den er der, ud­byg­ger vi den hu­ma­ni­ta­e­re ind­sats. For når man får dre­vet ISIL til­ba­ge, ven­der flygt­nin­ge­ne til­ba­ge, og dag­lig­da­gen kom­mer i gang, så det bli­ver mu­ligt. Den mi­li­ta­e­re ind­sats kan ik­ke stå ale­ne.

AL­LE­RE­DE I DAG

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.