’ ’

BT - - NYHEDER -

DET KAN GODT VI TA­LER ME­GET

Det kan godt va­e­re, vi får fjer­net IS med ind­sat­sen i Sy­ri­en. Men hvad kom­mer så bag­ef­ter?

va­e­re, vi får fjer­net Is­la­misk Stat med ind­sat­sen i Sy­ri­en. Men hvad kom­mer så bag­ef­ter? Det vir­ker som om, vi gør nøj­ag­tigt det sam­me som i Af­g­ha­ni­stan og til dels i Irak . Det vir­ker ik­ke gen­nem­ta­enkt. Mit skra­em­mes­ce­na­rie er, at det bli­ver en krig, som al­drig slut­ter. Is­la­misk Stat vil fort­sa­et­te med at la­ve ter­r­or­an­greb, og vi vil se flygt­nin­ge­strøm­me­ne fort­sa­et­te.

om, hvor bar­ba­ri­ske Is­la­misk Stat er. De er bar­ba­ri­ske, men det er hyk­le­risk, når man­ge af vo­res sam­ar­bejds­part­ne­re og­så er det. Sau­di-Ara­bi­en hug­ger ho­ve­d­er af folk på åben ga­de, og Tyr­ki­et un­der­tryk­ker kur­der­ne. Så det er ik­ke grund nok til at gå i krig. For så skul­le vi gå i krig man­ge ste­der, for­di der sker brud på men­ne­ske­ret­tig­he­der­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.