Fle­re pri­va­te bør­ne­ha­ver, tak!

BT - - NYHEDER -

KOM­MEN­TAR

Al­le børn skal le­ve på sam­me må­de. De skal gå i vug­ge­stue og bør­ne­ha­ve, og dis­se vug­ge­stu­er og bør­ne­ha­ver skal va­e­re fuld­sta­en­dig ens. Det kan da godt va­e­re, at du som mor el­ler far me­ner, at du ken­der dit eget barn bedst, men der ta­ger du fejl: Det er sta­ten og po­li­ti­ker­ne, der ved bedst. De har de­sig­net én form for dag­in­sti­tu­tion, og den pas­ser til samt­li­ge børn i lan­det. JA, DET ER i hvert fald tan­ke­gan­gen bag det be­slut­nings­for­slag, som En­heds­li­sten hav­de til første­be­hand­ling i fol­ke­tings­sa­len i tirs­dags. For­sla­get gik i al sin en­kel­hed på at for­by­de pri­va­te pas­nings­ord­nin­ger – alt­så pri­va­te dag­ple­je­re samt al­ter­na­ti­ve vug­ge­stu­er og bør­ne­ha­ver dre­vet af pri­va­te. NU FÅR EN­HEDS­LI­STEN na­ep­pe fler­tal for sit ha­es­li­ge for­søg på ens­ret­ning, men for­sla­get er al­li­ge­vel in­ter­es­sant, for­di det er et ek­stremt ek­sem­pel på en ge­ne­rel ten­dens, som desva­er­re gen­nem­sy­rer vo­res sam­fund: One size fits all. Sta­ten ved bedst. Brug de of­fent­li­ge ord­nin­ger, der nu en­gang fin­des. Lad va­e­re med at ta­en­ke over, om no­get kun­ne gø­res bed­re. In­gen go­de ide­er, tak – ple­je­hjem, bør­ne­ha­ver og sko­ler er fi­ne, som de er. Og hvis du al­li­ge­vel in­si­ste­rer på at bru­ge din ret til at stab­le no­get nyt på be­ne­ne, så kom­mer kom­mu­nen med så man­ge bu­reau­kra­ti­ske bens­pa­end, at du nok al­li­ge­vel gi­ver op. FOR I DAN­MARK er det ik­ke nok, at du er et dej­ligt og varmt men­ne­ske, som el­sker små børn, og som er så god til at pas­se dem, at de­res fora­el­dre står i kø for at la­de dig gø­re det – nej, du skal og­så ha­ve va­e­ret på hy­giej­ne­kur­sus, der må al­drig va­e­re ta­endt en smøg i dit hjem, og du skal ud­fyl­de en sand lavi­ne af pa­pi­rer. Vil du pas­se fle­re børn, er kra­ve­ne end­nu me­re tos­se­de. For ek­sem­pel kra­e­ver Her­lev Kom­mu­ne, at sand­kas­sen og gyn­ger­ne ude i ha­ven én gang om året skal »ef­ter­gås af en cer­ti­fi­ce­ret le­ge­plads­kon­su­lent«, mens Ru­der­s­dal Kom­mu­ne kra­e­ver, at »udea­re­a­ler­ne i for­bin­del­se med pas­nings­ste­det skal va­e­re ind­ret­tet i over­ens­stem­mel­se med den kom­mu­na­le le­ge­pladspo­li­tik«. I Thi­sted Kom­mu­ne får man ik­ke lov til at op­ret­te sin bør­ne­ha­ve, hvis man ik­ke har sik­ret »et ae­ste­tisk bør­ne­mil­jø« Gi­ver det mu­lig­hed for, at de fol­ke­valg­te po­li­ti­ke­re kan ha­ve en ta­et­te­re kon­takt til bor­ger­ne gen­nem f.eks. Fa­ce­book? – hvad det så end er.

Man bur­de bi­fal­de en så­dan ener­gi, vir­ke­lyst og ev­ne til nyta­enk­ning – ik­ke for­by­de den

DET ER EN trist ten­dens, for det gi­ver ens­ret­ning, stil­stand og re­sig­na­tion. Hvor­i­mod mu­lig­he­den for at ska­be al­ter­na­ti­ver gi­ver mang­fol­dig­hed, ud­vik­ling og dy­na­mik. Må­ske har En­heds­li­sten stir­ret sig blind på or­det ’pri­vat’. For er det ik­ke no­get med ri­ge men­ne­sker med slips, som er for fi­ne til at la­de de­res børn gå i en al­min­de­lig, of­fent­lig bør­ne­ha­ve sam­men med pøb­lens børn? Det kan det selv­føl­ge­lig va­e­re (selv­om jeg fak­tisk al­drig har hørt om så­dan en bør­ne­ha­ve). Men det kan li­ge så vel va­e­re nog­le ven­stre­o­ri­en­te­re­de fora­el­dre i et kol­lek­tiv, som ger­ne vil gå sam­men om at få pas­set de­res børn på en al­ter­na­tiv må­de. Det kan va­e­re men­ne­sker, som har bo­et i ud­lan­det og få­et er­fa­ring med en ny form for pa­e­da­go­gik, som de ger­ne vil prø­ve af i Dan­mark. Fora­el­dre, som på for­skel­lig vis ger­ne vil ha­ve pas­set de­res børn på en an­den må­de end fler­tal­let. MAN BUR­DE BI­FAL­DE en så­dan ener­gi, vir­ke­lyst og ev­ne til nyta­enk­ning – ik­ke for­by­de den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.