Gre­at Bar­ri­er Re­efs ko­ral­ler er dø­en­de

BT - - NYHEDER -

BLE­GE KO­RAL­LER Halv­de­len af al­le ko­ral­ler på ver­dens stør­ste ko­ral­rev, Gre­at Bar­ri­er Re­ef i Au­stra­li­en, er en­ten dø­de el­ler dø­en­de. Koral­dø­den skyl­des først og frem­mest tro­pi­ske cyklo­ner og ko­ra­la­e­den­de sø­stjer­ner - tor­ne­kro­ner men fle­re og fle­re ko­ral­ler bli­ver nu ramt af den så­kald­te bleg­ning. Au­stral­ske for­ske­re har un­der­søgt 911 ko­ral­rev, og kun 68 - sva­ren­de til syv pro­cent af he­le re­vet - er ik­ke be­rørt af bleg­nin­gen, som nu for før­ste gang har spredt sig syd­på til Syd­ney Har­bour samt mod vest. Det hidtil stør­ste om­fang Bleg­nin­gen op­står, når van­det er for varmt. Det med­fø­rer, at de mi­krosko­pi­ske, fo­to­syn­te­ti­ske al­ger, der gi­ver ko­ral­ler­ne de­res far­ve, for­svin­der.

Selv om et af de sta­er­ke­ste El Niño-vej­r­sy­ste­mer i na­e­sten 20 år har for­va­er­ret ef­fek­ten, så me­ner de au­stral­ske vi­den­skabs­folk, at kli­ma­for­an­drin­ger er den un­der­lig­gen­de år­sag til bleg­nin­gen.

»Vi har al­drig set bleg­ning i så stort et om­fang før. På den nord­li­ge del af Gre­at Bar­ri­er Re­ef er det, som om ti cyklo­ner er gå­et i land på én gang,« si­ger pro­fes­sor Ter­ry Hug­hes fra Ja­mes Cook Uni­ver­si­ty i Townsvil­le i Au­stra­li­en.

»Vo­res vur­de­ring er i øje­blik­ket, at ta­et på 50 pro­cent af al­le ko­ral­ler al­le­re­de er dø­de el­ler er dø­en­de,« si­ger Ter­ry Hug­hes.

Iføl­ge den au­stral­ske mil­jø­mi­ni­ster Greg Hunt er det ik­ke kun i Au­stra­li­en, den er gal. Han forta­el­ler så­le­des, at bleg­ning og­så be­gynd­te at fo­re­kom­me na­er Hawaii i slut­nin­gen af sid­ste år, li­ge­som fle­re øer i Stil­le­ha­vet al­le­re­de er ramt.

The Gre­at Bar­ri­er Re­ef stra­ek­ker sig 2.300 ki­lo­me­ter langs Au­stra­li­ens nor­døst­li­ge kyst og er ver­dens stør­ste le­ven­de øko­sy­stem. 5 pct. 21 pct.

24 pct.

AU­STRA­LI­EN Her kan man se ko­ral­bleg­nin­gens ef­fek­ter. Dyk­ke­re in­spi­ce­rer Gre­at Bar­ri­er Re­ef.

• •

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.