Om­stridt avis­re­dak­tør stop­per

BT - - NYHEDER -

en retssag mod Nest­lé, der er tred­je film i ra­ek­ken om em­net. Mi­stra­ti skal føl­ge ad­vo­ka­ten, der skal fø­re rets­sa­gen mod Nest­lé. Har og­så få­et et nyt job »Det er jo lyk­ke­ligt. Det er jo en ka­em­pe mu­lig­hed, jeg har få­et, som jeg har ar­bej­det på me­get la­en­ge, om Nest­lés brug af bør­ne­ar­bej­de i pro­duk­tio­nen af cho­ko­la­de,« si­ger han.

»Nu øde­la­eg­ger du al­le­re­de min gla­e­de ved at skul­le no­get ka­em­pe stort. Du skal hel­le­re gla­e­de dig over, at der en dansk jour­na­list, der skal la­ve no­get på den in­ter­na­tio­na­le sce­ne. Jeg har la­vet to film om det her em­ne, og nu skal jeg la­ve den sid­ste af­slut­ten­de. Det får hi­sto­risk be­tyd­ning, hvis det vi­ser sig, at Nest­lé bli­ver dømt.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.