Dig syg

BT - - NYHEDER -

Når man til gen­ga­eld først har sam­let mo­det til at rin­ge, er der man­ge mu­lig­he­der for hja­elp Sus­an­ne Jeppe Få in­spira­tion til et sun­de­re liv med gu­i­des på BT PLUS

men på en ven­lig må­de. Når man har følt sig en­som la­en­ge, kan det va­e­re over­va­el­den­de plud­se­lig at bli­ve set og in­vi­te­ret ind. Der­for kom­mer en del til at si­ge ’nej tak’. Det skal du respek­te­re. Men det be­ty­der ik­ke, at du ik­ke skal prø­ve igen.

og tag på den må­de ini­ti­a­tiv til nye re­la­tio­ner. Byd din na­bo på kaf­fe, in­vitér et par styk­ker fra fod­bold­hol­det el­ler sa­et dig og få en slud­der med den ae­l­dre da­me på ba­en­ken. På fin­der du en lang ra­ek­ke gu­i­der om sund­hed, syg­dom, kost og mo­tion. La­es me­re på så de fa­el­les­ska­ber, du ind­går i, vir­ker me­re åb­ne for an­dre. In­vitér en ny kol­le­ga med til frokost og hils på de nye – og stil­le.

i et af de man­ge til­bud, der hja­el­per men­ne­sker, der fø­ler sig en­som­me. Der­med gør du en for­skel for an­dre og styr­ker sam­ti­dig dit eget net­va­erk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.