Knust pok

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Auri Sk­ar­ba­li­us For an­den gang på fi­re da­ge blev han over­mat­chet af Stå­le Sol­bak­ken. Brønd­by-hol­det skød med løst of­fen­sivt kr­udt. INDSKIFTERE

Chri­sti­an Nør­gaard ind for Le­bo­gang Phi­ri (71.), Ka­mil Wilczek ind for Jo­han Lars­son (80.), Jo­han El­man­der ind for Tho­mas Ka­h­len­berg (85.)

Mål:

0-1 Ni­co­lai Jør­gen­sen (78.) FCK i fi­na­len med sam­let 2-1.

LØVEBRØL hjem­me­ba­ne. Sol­bak­kens trop­per har gjort det til en va­ne at yd­my­ge Brønd­by i egen hu­le. Lø­ver­ne har vun­det mester­ska­bet på ri­va­ler­nes ba­ne. Og i går knu­ste hol­det de sid­ste, spa­e­de drøm­me om en ti­tel på Ve­s­teg­nen i den­ne sa­e­son. Igen var det Ni­co­lai Jør­gen­sen, der var den helt sto­re for­skel på de to hold i gårs­da­gens po­kal­se­mi­fi­na­le med sit ene mål i 1-0-sej­ren.

Søn­dag var der klas­se­for­skel i Par­ken, da Brønd­by led et 0-2-ne­der­lag i Su­per­liga­en på to mål af net­op Jør­gen­sen. Men al­le­re­de i går var der mu­lig­hed for op­rejs­ning for Brønd­by. Her var tin­ge­ne for al­vor sat på spid­sen, som det ef­ter­hån­den sja­el­dent er mel­lem de to fod­bold­ka­em­per. En po­kal­fi­na­le var på spil. Sid­ste chan­ce For Brønd­by be­tød kam­pen ba­re me­re. Bå­de for selv­for­stå­el­sen, for frem­ti­den og ik­ke mindst for at kun­ne glem­me det for­fa­er­de­li­ge for­år, der har budt på skan­da­len med for­mand Jan Bech An­der­sens age­ren på et fan­forum, som re­sul­te­re­de i Tho­mas Franks en­de­ligt som Brønd­by-tra­e­ner. La­eg der­til en uvis øko­no­misk frem­tid.

For FCK var mo­ti­va­tio­nen en an­den. Jo­vist, hvem si­ger nej til end­nu en po­kal til tro­fa­e­ska­bet? Hvem si­ger nej til ’The Double’? Ste­m­in­gen i om­kla­ed­nings­rum­met er me­get stil­le nu. Vi vil­le i fi­na­len

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.