Al­drøm

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Trods det ga­el­der kun mester­ska­bet for Stå­le Sol­bak­ken ef­ter en tør­ke på to sa­e­so­ner. Alt an­det er en bonus.

Men der er dog ik­ke ret man­ge ting, der er me­get bed­re end at fra­ta­ge ae­r­ke­ri­va­len en unik mu­lig­hed for det før­ste tro­fae si­den 2008, hvor Brønd­by se­ne­ste vandt po­kal­tit­len. Og en ti­tel i det he­le ta­get.

Og det var så net­op det, FCK gjor­de. Knu­ste Brønd­bys drøm. Af­bra­en­der – og ky­nis­me Der var ta­en­ding, fight, gejst og vil­je. Det var et der­by, som man ken­der det. Desva­er­re for Brønd­by blev hol­det over­rum­plet af FCK fra kam­pens be­gyn­del­se. Kun Brønd­by­ke­e­per Fre­de­rik Røn­now sør­ge­de for, at Brønd­by over­le­ve­de de før­ste mi­nut­ter. Her­fra kom hol­det til­ba­ge. Play­ma­ke­ren, spil­for­de­le­ren, or­ke­ster­le­de­ren. Kald ham, hvad du vil. Tho­mas Ka­h­len­berg vi­ste i hvert fald prø­ver på sin kun­nen, da han skab­te Brønd­bys stør­ste chan­ce i he­le kam­pen. I dyb­den fandt han Te­emu Puk­ki, der af­drib­le­de må­l­mand Tho­mas Ka­min­ski. Og bra­end­te. Det skul­le for­føl­ge ham og hol­det.

»Jeg er skuf­fet. Jeg kun­ne ha­ve bragt os for­an, men jeg bli­ver pres­set af Jo­hans­son og så spar­ker jeg over. Ste­m­in­gen i om­kla­ed­nings­rum­met er me­get stil­le nu. Vi vil­le i fi­na­len,« lød det fra Puk­ki ef­ter kam­pen, der hav­de god grund til at va­e­re skuf­fet. Luk­ket af For Brønd­by-fan­sens ha­deob­jekt, Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen, stor­spil­le­de og gav in­tet va­ek der­fra. Der var luk­ket. Og for Brønd­by var det ik­ke helt til­fa­el­det. Jo, li­ge ind­til tolv mi­nut­ter før tid.

Ni­co­lai Jør­gen­sen er fa­er­dig i FCK til som­mer. Det har la­en­ge va­e­ret pla­nen, og det vir­ker ef­ter­hån­den uun­gå­e­ligt, for an­gri­be­ren er i stor­form. Søn­dag score­de han to gan­ge mod Brønd­by. I af­tes gjor­de han igen ondt på ri­va­ler­ne. Han hav­de ik­ke gjort me­get va­e­sen af sig, men koldt, ky­nisk spar­ke­de han FCK i fi­na­len. Og Brønd­by langt va­ek. Langt va­ek fra sa­e­so­nens til­flugts­sted. Langt va­ek fra po­kal­fi­na­len. ’God tur hjem’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.