Et grimt for­løb - og hvad med den skjul­te dags­or­den?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DANSK HÅND­BOLD HAR na­e­sten li­ge va­e­ret igen­nem en me­get us­køn skri­ve­bord­s­sag, hvor ka­os­set om­kring KIF Kol­ding Kø­ben­havns ulov­li­ge brug af tra­e­ner Car­los Or­te­ga end­te med et af de mest pin­li­ge for­løb i ny­e­re tid. Ef­ter fle­re ugers tvivl og fle­re for­skel­li­ge af­gø­rel­ser blev der dog en­de­lig sat et punk­tum, før slut­spil­let blev fløjtet i gang.

Men vi er åben­bart ik­ke fa­er­di­ge med kam­pe­ne ved skri­ve­bor­det i den­ne sa­e­son. Nord­s­ja­el­land Hånd­bold har ind­gi­vet pro­test ef­ter man­da­gens van­vit­ti­ge op­ryk­nings­kamp mod Tøn­der, hvor dom­mer­ne fik en uhel­dig ho­ved­rol­le i slut­fa­sen, da de­res op­sigtsva­ek­ken­de ken­del­se for pas­sivt spil ki­ck­star­te­de et par fa­ta­le se­kun­der, som end­te med, at sønderjyderne snup­pe­de liga­plad­sen ud af ha­en­der­ne på nord­s­ja­el­la­en­der­ne.

Sort på hvidt kan dom­men godt for­sva­res i for­hold til hånd­bold­loven, selv om de fle­ste med lidt ind­sigt i spil­let er eni­ge om, at der al­drig skul­le va­e­re fløjtet for pas­sivt spil i si­tu­a­tio­nen, hvor Nord­s­ja­el­lands Morten Thra­ne og Kri­sti­an Pe­der­sen blev de helt sto­re skur­ke - og da slet ik­ke uden at dom­mer­ne ad­va­re­de med den ob­liga­to­risk ha­e­ve­de arm.

Iso­le­ret set er kam­pens af­slut­ning et af de mest van­vit­ti­ge dra­ma­er i dansk hånd­bolds hi­sto­rie. Hvis ik­ke dét mest van­vit­ti­ge. Men dra­ma­et fra ba­nen har og­så fun­det vej uden­for stre­ger­ne, hvor sa­gen har ud­vik­let sig til no­get, der ska­der dansk hånd­bolds tro­va­er­dig­hed. For­lø­bet si­den mandag af­ten har ik­ke va­e­ret kønt og ef­ter­la­der en ra­ek­ke unød­ven­di­ge spørgs­måls­tegn. Og tvivl. Mas­ser af tvivl. LAD OS STAR­TE fra en en­de af.

1. Ulrik Wil­bek, DHFs sport­s­chef, går tirs­dag for­mid­dag ud og si­ger: »Det skal ik­ke va­e­re no­gen hem­me­lig­hed, at al­le i dansk hånd­bold har holdt med Nord­s­ja­el­land, hver gang de har spil­let, hvis ik­ke li­ge de spil­le­de mod de­res egen klub. Vi ved godt, at det her er no­get skidt,« si­ger DHFs sport­s­chef om Nord­s­ja­el­lands nedryk­ning.

Jeg for­står godt, at Wil­bek sand­syn­lig­vis me­ner, at det er dybt pro­ble­ma­tisk, at der nu ik­ke er et ren­dyr­ket liga­hold på Sja­el­land KIF Kol­ding Kø­ben­havn spil­ler som be­kendt på to he­ste rent geografisk - i for­hold til for­bun­dets kamp for at stop­pe med­lem­stil­ba­ge­gan­gen. Men sport­s­che­fens ud­mel­din­ger sig­na­le­rer ik­ke just upar­tisk­hed, og det er et pro­blem i en si­tu­a­tion, hvor DHF nu skal be­hand­le en pro­test fra Nord­s­ja­el­land. Kan man be­brej­de Tøn­der, hvis de ta­en­ker, at en af­gø­rel­se til Nord­s­ja­el­lands for­del ik­ke er gi­vet på et sag­ligt grund­lag? 2. BJARNE MUNK Jensen, tid­li­ge­re top­dom­mer og ’eli­te­ansvar­lig i DHFs dom­mer­ud­valg’, mel­der sig på ba­nen hos TV2, hvor han slår fast, at dom­mer­nes ken­del­se ’ik­ke er no­get, der er re­gel­stri­digt. Men der er ik­ke no­gen tvivl om fra vo­res si­de af, at der fo­re­går en fejl­vur­de­ring af, hvor­når man skal fløjte di­rek­te for pas­sivt spil’.

Vupti, så­dan fik han un­der­mi­ne­ret dom­mer­par­ret og pu­stet så me­get til il­den, at selv Sto­re Styg­ge Ulv vil­le ha­ve sagt ’ro på, mak­ker’. 3. DHFS KOM­MU­NI­KA­TIONS­AF­DE­LING har åben­bart ar­bej­det på en pres­se­med­del­el­se, hvor for­bun­det slår fast, at der er ta­le om en fejl fra dom­mer­nes si­de. Om den er sat i gang af dom­mer­ud­val­get, hvor før­om­tal­te Bjarne Munk Jensen, der alt­så har en me­get klar hold­ning til ken­del­sens (mang­len­de) kor­rek­t­hed, kan man så kun gis­ne om. Da ge­ne­ral­se­kre­ta­er Morten Stig Christensen hø­rer om pres­se­med­del­el­sen, sa­et­ter han øje­blik­ke­ligt en stop­per for det, for­di han ik­ke me­ner, det er ri­me­ligt, at DHF skal yt­re sig hver gang, der er tvivl om et dom­mer­s­køn. 4. PRES­SE­MED­DEL­EL­SEN, SOM blev stop­pet i op­lø­bet, fin­der vej til TV2. Det er håb­løst ar­bej­de og gan­ske en­kelt enormt ama­tør­ag­tigt. Sport­s­che­fens ud­mel­din­ger sig­na­le­rer ik­ke just upar­tisk­hed, og det er et pro­blem i en si­tu­a­tion, hvor DHF nu skal be­hand­le en pro­test fra Nord­s­ja­el­land. Kan man be­brej­de Tøn­der, hvis de ta­en­ker, at en af­gø­rel­se til Nord­s­ja­el­lands for­del ik­ke er gi­vet på et sag­ligt grund­lag? Og så­le­des får sa­gen blot end­nu me­re uhel­dig op­ma­er­k­som­hed. 5. DI­REK­TØ­REN hånd­bol­dens Di­vi­sions­for­e­ning, Tho­mas Christensen, stemp­ler onsdag for­mid­dag ind på sin Fa­ce­book-pro­fil med en un­dren over, at dom­mer­nes eget ud­valg ik­ke bak­ker dom­mer­par­ret op i ken­del­sen, der ’sag­tens kan for­sva­res’. Og så spør­ger han: ’Er der en skjult dags­or­den’.

Ja, det må han da egent­lig nok spør­ge om…

Det er i hvert fald sva­ert at bli­ve klog på, hvad det er, der fo­re­går li­ge nu. Men vi­de­re po­si­tivt er det ik­ke for hånd­bol­den.

I

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.