’Det var mod­by­de­ligt’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

BT I BEL­GI­EN en­de­lig i går - og fak­tisk med et pa­ent over­skud på kraft­kon­to­en. Da han kør­te for­bi den stak­kels Ka­tusha-ryt­ter ved mål­stre­gen, klik­ke­de han li­ge et par gear op og trå­d­te va­ek fra jour­na­li­ster, til­sku­e­re og mål­streg for at kom­me i bad i hold­bus­sen, som holdt par­ke­ret to ki­lo­me­ter va­ek.

Det sto­re oveskud be­tød dog ik­ke, at det hav­de va­e­ret nemt der­u­de på ru­ten.

»Det er et mod­by­de­ligt løb. Man kan godt un­der­vur­de­re lø­bet lidt. Det er su­per tra­els og hårdt, og det går op og ned he­le ti­den, mens ve­je­ne, der i øv­rigt er dår­li­ge, svin­ger til høj­re og ven­stre,« sag­de Val­gren ef­ter lø­bet, og gla­e­de­de sig trods alt over at ha­ve gen­nem­ført sin før­ste ud­ga­ve af Flè­che Wal­lon­ne.

Tin­koff-ryt­te­ren lig­ne­de umid­del­bart det bed­ste bud på en dansk top­pla­ce­ring ef­ter søn­da­gens an­den­plads i Am­stel Gold Ra­ce, men så­dan skul­le det ik­ke gå. Selv­om det ik­ke blev til en po­di­e­plads i den­ne om­gang - Val­gren slut­te­de som num­mer 96 - hav­de dan­ske­ren al­li­ge­vel god grund til at va­e­re til­freds med sin ind­sats.

»Jeg gjor­de det, jeg skul­le. Jeg var godt kø­ren­de og luk­ke­de et ud­brud på an­den el­ler sid­ste stig­ning. Jeg kan kun va­e­re til­freds med det, som jeg har le­ve­ret ind­til nu med en an­den­plads og så min pra­e­sta­tion i dag. Be­ne­ne føl­tes go­de,« sag­de Mi­cha­el Val­gren med den selvly­sen­de Tin­koff-bus som ma­le­risk bag­grund.

Val­gren var egent­lig ud­set en fri rol­le til lø­bet, men da det kom til fi­na­len, kun­ne hver­ken han el­ler hold­kam­me­ra­ten Ro­man Kreuzi­ger føl­ge med.

»Det var lidt ae­r­ger­ligt, at Ro­man (Kreuzi­ger, red.) kun blev num­mer 11. Vi hav­de hå­bet på en top­pla­ce­ring. Han blev fan­get bag Rui Cos­ta, da de så kør­te lidt zig-zag i fi­na­len,« sag­de Val­gren. Hat­tri­ck af Val­ver­de På søn­dag ga­el­der det den end­nu stør­re klas­si­ker Liè­ge-Ba­stog­ne-Liè­ge for Mi­cha­el Val­gren og ik­ke mindst gårs­da­gens vin­der, Alejan­dro Val­ver­de fra Mo­vistar­hol­det, som end­nu en gang vi­ste, hvor­for han er ’mu­rer­meste­ren’ på Mur de Huy.

Den er­far­ne og snu ryt­ter ven­te­de og ven­te­de i fi­na­len og an­greb kon­kur­ren­ter­ne Juli­an Alap­hil­lip­pe (Etixx-Qu­i­ck­Step) og Dan Mar­tin (Etixx-Qu­i­ck­Step) med blot 100 me­ter igen. Et mester­ligt tra­ek, som han ef­ter­føl­gen­de for­tal­te om ved det ob­liga­to­ri­ske mø­de i pres­se­cen­te­ret.

»Det her er vir­ke­lig mit løb. Fak­tisk føl­te jeg mig en smu­le me­re nervøs end nor­malt, for jeg vil­le ik­ke mis­se mu­lig­he­den for at vin­de. Jeg hav­de ar­bej­det på at fin­de det helt ret­te sted at slå til, og det lyk­ke­des,« sag­de 35-åri­ge Alejan­dro Val­ver­de.

Val­ver­de vandt lø­bet før­ste gang i 2006 og er der­med op­pe på fi­re sej­re, hvil­ket er ny re­kord.

Så selv­om lø­bet gan­ske sik­kert og­så var hårdt for spa­ni­e­ren, fyld­te det na­ep­pe li­ge så me­get i hans tan­ker som hos Ka­tusha-ryt­te­ren og Mi­cha­el Val­gren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.