Co­me­ba­ck til Bendt­ner?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

HECK­ING PÅ VIPPEN skal smi­de Die­ter Heck­ing på po­r­ten.

Han og Bendt­ner har na­er­mest fra be­gyn­del­sen haft et be­ta­endt for­hold. Det er ham, der fle­re gan­ge har straffet dan­ske­ren for dels at kom­me for sent, dels ik­ke pra­este­re godt nok til tra­e­ning, og til sidst mi­ste­de han tå­l­mo­dig­he­den med dan­ske­ren. Ry­ger han, kan det gi­ve Bendt­ner en ny chan­ce. Men hvor sand­syn­ligt er det så? Iføl­ge BTs ty­ske pres­sekil­der har der rent fak­tisk va­e­ret lø­se ryg­ter om en vis util­freds­hed med Heck­ing, for­di Wol­fsburg i Bun­des­liga­en har pra­este­ret va­e­sent­lig un­der det ni­veau, der sid­ste sa­e­son gav klub­ben en an­den­plads. Til gen­ga­eld har hol­det over­ra­sket kraf­tigt i Cham­pions Le­ague, og der­u­d­over skul­le der i le­del­sen til­sy­ne­la­den­de va­e­re for­stå­el­se for, at Heck­ings ma­te­ri­a­le ik­ke mat­cher det, man im­po­ne­re­de med sid­ste sa­e­son.

»Den rin­ge sa­e­son, de har le­ve­ret, kan du ik­ke gi­ve tra­e­ne­ren skyl­den for. Man er nødt til at gi­ve hol­det skyl­den, og det ved klub­ben godt. Der­for er min for­nem­mel­se, at Die­ter Heck­ings po­si­tion ik­ke er til dis­kus­sion,« si­ger Kurt Hof­f­mann, der føl­ger Wol­fsburg for den sto­re ty­ske avis Bild. Tav­se Wool­fsburg BT har va­e­ret i kon­takt med Ni­ck­las Bendt­ners mel­lem­mand, Ivan Marko Be­nes, men han har umid­del­bart in­gen kom­men­ta­rer, og i Wol­fsburg er man hel­ler ik­ke vi­de­re med­del­som­me.

»Vi kom­men­te­rer ik­ke igang­va­e­ren­de for­hand­lin­ger, men helt ge­ne­relt kan jeg forta­el­le dig, at der ik­ke er no­get nyt om Ni­ck­las Bendt­ner. Hvis der sker no­get, skal vi nok mel­de det ud,« si­ger pres­se­chef Fl­o­ri­an Mat­t­ner.

»Det spørgs­mål kan jeg ik­ke sva­re på. Det bli­ver du nødt til at stil­le til vo­res sport­s­di­rek­tør, Klaus Al­lofs. Men han er tid­li­ge­re ble­vet spurgt om det, og li­ge­som jeg, øn­sker han ik­ke at si­ge no­get om Ni­ck­las Bendt­ner, så la­en­ge der ik­ke er no­gen ny ud­vik­ling.«

BT har for­søgt at kon­tak­te Klaus Al­lofs, men han er ik­ke vendt til­ba­ge på vo­res hen­ven­del­ser. Helt ge­ne­relt kan jeg forta­el­le dig, at der ik­ke er no­get nyt om Ni­ck­las Bendt­ner. Hvis der sker no­get, skal vi nok mel­de det ud

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.