Spin­dok­tor slå­et ned af po­li­ti­et

BT - - NYHEDER -

Plud­se­lig var der en bag­fra, der råb­te ’tra­ek knip­ler­ne’, og så blev der skudt tå­re­gas KØLLE arm er helt blå i dag,« si­ger Pe­ter Høy­er til BT.

Far og søn sad ik­ke mel­lem no­gen af fan­grup­per­ne, og tra­di­tio­nen tro blev fans af de to fod­bold­hold slu­set ud hver for sig i to for­skel­li­ge ret­nin­ger for at und­gå slagsmål. Hardco­re og ma­ske­re­de Men på en el­ler an­den må­de fik po­li­ti­et iføl­ge Pe­ter Høy­er or­ga­ni­se­ret de sto­re men­ne­ske­ma­eng­der så­dan, at en grup­pe af helt al­min­de­li­ge fa­mi­lie­fa­ed­re, børn og ae­l­dre men­ne­sker hav­ne­de mel­lem po­li­ti og en grup­pe af de mest hardco­re og ma­ske­re­de fans af Brønd­by.

»Min søn og jeg skul­le hen mod Glo­strup Sta­tion for at hen­te vo­res cyk­ler, som stod i et cy­kel­s­kur ved et kol­le­gi­um. Det he­le var plud­se­lig spa­er­ret af, og po­li­ti­et stod i kam­pu­ni­form. Vi stod der med børn og ae­l­dre men­ne­sker, og po­li­ti­et hav­de få­et skabt en lom­me mel­lem po­li­ti og nog­le bøl­ler, der ger­ne vil­le la­ve bal­la­de, så man kun­ne hver­ken kom­me frem el­ler til­ba­ge,« si­ger han.

Der­for måt­te de to fod­boldtilsku­e­re gå hen imod de ma­ske­re­de fans, der stod og stres­se­de po­li­ti­et, og det var der, po­li­ti­et plud­se­lig skif­te­de tak­tik og smed tå­re­gas og be­gynd­te at slå helt al­min­de­li­ge for­boldtilsku­e­re i ma­eng­den med knip­ler iføl­ge Kri­sti­an Jen­sens rå­d­gi­ver. Jeg fik ba­re en gang til med knip­len. Jeg så og­så en kvin­de med en søn på ti år, der hav­de få­et tå­re­gas

»Jeg råb­te; ’Hvad har I gang i? I over­fal­der helt al­min­de­li­ge men­ne­sker med cyk­ler!’ Men det hjalp ik­ke no­get. Jeg fik ba­re en gang til med knip­len. Jeg så og­så en kvin­de med en søn på ti år, der hav­de få­et tå­re­gas.« Ka­ste­skyts Til sidst kom far og søn va­ek - dog uden at få fat i de­res cyk­ler. De mød­te dog fle­re ma­ske­re­de fans, der stod og brød fli­ser op, som de skul­le bru­ge til ka­ste­skyts.

Her da­gen ef­ter har det un­dret uden­rigs­mi­ni­ste­rens rå­d­gi­ver, hvor­for po­li­ti­et age­re­de, som de gjor­de.

»De må ha­ve fejl­dis­po­ne­ret ind­sat­sen, for der var ik­ke en FCK-fan i miles om­kreds, og det kan al­drig va­e­re po­li­tiets op­ga­ve at af­ska­er­me al­min­de­li­ge men­ne­sker, der vil hjem fra en fod­bold­kamp. Det var helt umo­ti­ve­ret.«

»Jeg kan ik­ke kom­men­te­re den kon­kre­te si­tu­a­tion, for jeg ved ik­ke, hvor han stod. Men det er klart, at der kan va­e­re uskyl­di­ge men­ne­sker, der kom­mer imel­lem, men vi har ik­ke en ki­na­mands chan­ce for at se, hvem der er hvem, når det er bul­der­mørkt,« si­ger han. Bom­bar­de­ret med sten Han forta­el­ler, at po­li­ti­et hav­de la­vet af­spa­er­rin­ger for at hol­de grup­per­ne af FCK-fans og Brønd­by­fans ad­skilt, og at al­min­de­li­ge til­sku­e­re bør hol­de sig va­ek fra de af­spa­er­rin­ger.

Han un­der­stre­ger og­så, at det selv­føl­ge­lig ik­ke var me­nin­gen at ram­me fa­mi­lie­fa­ed­re.

»Der er selv­føl­ge­lig in­gen in­ten­tio­ner om at udø­ve magt mod al­min­de­li­ge men­ne­sker, men det er de fa­er­re­ste al­min­de­li­ge men­ne­sker, der sø­ger hen, hvor der er en af­spa­er­ring,« si­ger Mo­gens Laurid­sen.

»Der stod en grup­pe og bom­bar­de­re­de po­li­ti­et med sten.«

Der­for vil han nu gå i di­a­log med fan­klub­ber­ne om at af­vik­le kam­pe­ne om da­gen i ste­det, da mør­ket gør det sva­ert at sty­re.

Iføl­ge Pe­ter Høy­er stod de ma­ske­re­de ma­end me­get ta­et på, men han kun­ne ik­ke se no­get ka­ste­skyts.

Til gen­ga­eld kun­ne han se­ne­re se ma­ske­re­de fans stå og bra­ek­ke fli­ser op for at la­ve ka­ste­skyts.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.