Kap­ta­jn af­slø­re­de ter­r­or­plan mod dansk sko­le

BT - - NYHEDER -

HJA­ELP Den ame­ri­kansk kap­ta­jn Brad­ley Grimm har få­et en me­dal­je for at ha­ve for­pur­ret et at­ten­tat mod en sko­le i Dan­mark. Sol­da­ten er ud­sta­tio­ne­ret i Irak, og det er åben­bart i hans fri­tid, at han har fun­det ud af, at et is­la­misk ter­r­or­an­greb var un­der­vejs man­ge tu­sin­de ki­lo­me­ter va­ek. »Han ud­før­te alt det­te fri­vil­ligt, så­dan na­er­mest oven i hans an­dre plig­ter,« forta­el­ler den ame­ri­kan­ske oberst Ste­ve War­ren fra den in­ter­na­tio­na­le styr­ke i Irak.

Grimm har net­op va­e­ret i Kø­ben­havn for at mod­ta­ge en me­dal­je fra det dan­ske for­svar for sin ek­stra­or­di­na­e­re ind­sats.

»Jeg frem­ha­e­ver det­te, for­di det ik­ke er hver dag, at en ame­ri­kansk kap­ta­jn mod­ta­ger en pre­sti­ge­fyldt me­dal­je fra et frem­med land,« si­ger War­ren i en pres­se­bri­e­fing fra Irak. Spra­eng­stof­fer kon­fi­ske­ret Det er ik­ke op­lyst fra ame­ri­kansk si­de, hvil­ken sko­le i Dan­mark der var ud­set som mål, men en 16-årig sko­lepi­ge fra Vestsjaelland er sig­tet af dansk po­li­ti for at plan­la­eg­ge ter­r­or­an­greb på to sko­ler.

»De in­for­ma­tio­ner, han vi­de­re­gav, hjalp med at for­pur­re plot­tet og re­sul­te­re­de i kon­fi­ske­rin­gen af spra­eng­stof­fer. Brads ar­bej­de har sand­syn­lig­vis red­det dan­ske bor­ge­res liv,« si­ger War­ren.

Den ene­ste of­fent­ligt kend­te sag i Dan­mark om et po­ten­ti­elt an­greb mod en sko­le stam­mer fra 13. ja­nu­ar, hvor en nu 16-årig pi­ge blev an­holdt i Kund­by i Nord­ve­stsja­el­land.

Hun er sig­tet for blandt an­det at ha­ve an­skaf­fet sig ke­mi­ka­li­er, for­søgt at frem­stil­le spra­eng­stof­fer og for at for­be­re­de an­greb mod den jø­di­ske Ca­ro­li­nesko­len i Kø­ben­havn og Sydsko­len, som er en fol­ke­sko­le i Få­re­vej­le, ta­et på Kund­by.

En 24-årig tid­li­ge­re sy­ri­en­kri­ger er sig­tet for med­virk til den 16-åri­ges hand­lin­ger. Sko­le­an­greb ik­ke na­evnt For­sva­ret lag­de tirs­dag en nyhed på sin hjem­mesi­de, hvor man blandt an­det kan la­e­se, at Brad­ley Grimm har va­e­ret i Kø­ben­havn for at mod­ta­ge Brads ar­bej­de har sand­syn­lig­vis red­det dan­ske bor­ge­res liv det dan­ske for­svars me­dal­je for sa­er­lig fortjenst­fuld ind­sats.

Ha­e­de­ren be­grun­des med, at ’de ef­ter­ret­nin­ger, han har delt med dan­sker­ne, har haft stor be­tyd­ning for vo­res sol­da­ters sik­ker­hed’. Der bli­ver ik­ke na­evnt no­get om et mu­ligt sko­le­an­greb.

Brad­ley Grimm er ef­ter­ret­nings­of­fi­cer på Al Asad-luft­ba­sen i Irak, hvor dan­ske sol­da­ter er ind­sat for at tra­e­ne iraki­ske styr­ker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.