28 BLANKE SID

BT - - NYHEDER -

»Alt, hvad du har na­evnt,« sva­rer han.

Den 66-åri­ge prins Ban­dar var sau­disk am­bas­sa­dør i Washington fra 1983 til 2005. Se­ne­re blev han chef for Sau­di-Ara­bi­ens ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste. La­ek­ke­de in­for­ma­tio­ner fra de 28 si­der pe­ger på, at 130.000 dol­l­lar fra prins Ban­dars fa­mi­lie­kon­to blev over­ført til en af fly­kaprer­nes bagmaend i San Die­go. Tid­li­ge­re pra­esi­dent Bill Cl­in­ton har be­skre­vet Ban­dar som ko­mi­ker-ty­pen Jer­ry Lewis, der tror, han er Chur­chill. Prins Ban­dar har i al­le åre­ne haft diplo­ma­tisk im­mu­ni­tet. Fly­kaprer­nes bagmaend i den sydca­li­for­ni­ske by San Die­go ar­bej­de­de ta­et sam­men med den sau­di­ske am­bas­sa­de i Washington og det sau­di­ske kon­su­lat i Los An­ge­les. En ra­ek­ke te­le­fon­sam­ta­ler, der an­gi­ve­ligt er om­talt på de 28 si­der, be­skri­ver kon­tak­ten mel­lem en af bag­ma­en­de­ne og de sau­di­ske myn­dig­he­der i USA. 15 ud af 19 fly­kapre­re kom fra Sau­di-Ara­bi­en. Hjer­nen bag an­gre­bet var sand­syn­lig­vis egyp­te­ren Muham­mad At­ta. Det an­ta­ges, at At­ta i 1999 op­holdt sig i tra­e­nings­lejr for al-Qa­e­da-ter­r­o­ri­ster i Af­g­ha­ni­stan. I 2000 rej­ste han til USA, hvor han gik på pi­lotsko­le i Fl­o­ri­da. Sam­ti­dig blev tre an­dre al-Qa­e­da-med­lem­mer ud­dan­net som pi­lo­ter i USA. I lø­bet af 2000 og 2001 plan­lag­de de ak­tio­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.