Ja, uden kamp­fly har vi in­tet for­svar

BT - - DEBAT -

MA­RIE KRARUP

sjovt at bru­ge pen­ge på for­svar, men det er nød­ven­digt, hvis man øn­sker at va­e­re en selv­sta­en­dig stat. Hvis vi ik­ke er vil­li­ge til at bru­ge de nød­ven­di­ge pen­ge på kamp­fly, har vi ik­ke no­get for­svar. For kamp­fly er helt af­gø­ren­de for, at man over­ho­ve­det har et for­svar. Der­for skal vi og­så i frem­ti­den ha­ve den sam­me ka­pa­ci­tet, som vi har i dag. El­lers er man med til ned­la­eg­ge Dan­mark.

DET ER IK­KE

ba­re le­ge­tøj til ge­ne­ra­ler­ne. De er et ek­si­stens­krav. Der går om­kring 50 år mel­lem, at vi skal la­ve så­dan en in­ve­ste­ring. Og så er det be­spa­ren­de, at vi kø­ber dem på én gang. Det er ham­ren­de dyrt. Men så­dan er det desva­er­re. Vo­res ter­ri­to­ri­um er stort. For vi skal og­så for­sva­re Grøn­land. Vi skal des­u­den bi­stå med pa­trul­je­ring i luftrum­met over de Nato-lan­de, som ik­ke selv har et or­dent­ligt for­svar. Og så skal vi va­e­re i stand til at stil­le op til in­ter­na­tio­na­le mis­sio­ner, når der op­står en trus­sel fjer­nt fra Dan­mark. Det kra­e­ver en vis ka­pa­ci­tet.

KAMP­FLY ER IK­KE

går ud på at ned­la­eg­ge Dan­mark, så jeg er da glad for, at de over­ho­ve­det vil bru­ge pen­ge på kamp­fly. Der­u­d­over skal man hu­ske på, at pri­sen vir­ker vold­som, for­di man helt tan­ke­løst har skå­ret ned på for­sva­ret. Det var el­lers me­nin­gen, at pen­ge­ne skul­le fin­des in­den for for­sva­rets eget bud­get. Men ved at ska­e­re ned har man skabt en mas­se bøvl for sig selv.

DE RA­DI­KA­LES PO­LI­TIK

i Fol­ke­tin­get, som pu­ster sig op og vil ha­ve, at Dan­mark skal bru­ge et gro­tesk stort be­løb på at kø­be langt fle­re kamp­fly end vo­res stør­rel­se kal­der på. Bå­de De Kon­ser­va­ti­ve og Dansk Fol­ke­par­ti har va­e­ret ude at si­ge, at der skal op­ru­stes, og at vi skal ha­ve mindst li­ge så stor ka­pa­ci­tet som i dag. Der­for er det rart, at der er sund for­nuft at spo­re i den dan­ske be­folk­ning, når over halv­de­len til­sy­ne­la­den­de ik­ke øn­sker det.

VI HAR PAR­TI­ER

Det er rart ar se, at der er sund for­nuft at spo­re i den dan­ske be­folk­ning

vi helt kan und­va­e­re kamp­fly, og vi må nok er­ken­de, at vo­res F-16-fly er ved at va­e­re brugt op. Så vi kom­mer ik­ke udenom, at vi skal ha­ve nye kamp­fly. Men selv vo­res sik­ker­hed har en pris. Hvis vi bru­ger al­le vo­res pen­ge på kamp­fly, kan vi ik­ke bru­ge dem på vel­fa­erd. Og vi kan hel­ler ik­ke bru­ge dem på vo­res søva­ern og vo­res ha­er. Hvis vi bru­ger for man­ge pen­ge på kamp­fly, har vi ik­ke råd til vo­res an­dre va­ern. Det er en be­kym­ring, som Nato og­så har va­e­ret ude med. Hvis vi tøm­mer vo­res kon­to for an­skaf­fel­se af ma­te­ri­el over de na­e­ste 30 år til kun at kø­be kamp­fly, har vi et pro­blem. Der­for vil vi ka­em­pe for så få og så bil­li­ge kamp­fly som mu­ligt.

JEG TROR IK­KE,

ha­ve kamp­fly til at kun­ne over­vå­ge Ark­tis, og vi skal va­e­re i stand til at bi­dra­ge, hvis der er hu­ma­ni­ta­e­re ka­ta­stro­fer i ver­den, som kal­der på vo­res hja­elp. Men der er in­gen grund til at an­ven­de fle­re pen­ge end højst nød­ven­digt.

VI SKAL STA­DIG

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.