Den nød­ven­di­ge og ret­fa­er­di­ge krig

BT - - DEBAT -

For nog­le da­ge si­den ud­vi­de­de vi i Fol­ke­tin­get Dan­marks man­dat til del­ta­gel­sen i kri­gen mod Is­la­misk Stat i Sy­ri­en. Vi de­bat­te­re­de i man­ge ti­mer, for det er ik­ke nemt at sen­de un­ge ma­end i krig. For at si­ge det rent ud, var det en ut­ro­lig sva­er be­slut­ning, men et fler­tal valg­te det mind­ste af fle­re on­der. Al­ter­na­ti­vet vil­le va­e­re at se pas­sivt til, mens tin­ge­ne blot vil­le bli­ve va­er­re og va­er­re, hvil­ket har va­e­ret til­fa­el­det med Sy­ri­en i de se­ne­ste fem år. DET ER EN pas­si­vi­tet, som i dag har med­ført sto­re flygt­nin­ge­strøm­me og fremva­ek­sten af ter­r­or­or­ga­ni­sa­tio­nen Is­la­misk Stat. En or­ga­ni­sa­tion, der bre­der sig me­re og me­re for hver dag, der går, og hvis mål he­le ti­den har va­e­ret og sta­dig er blod, for­føl­gel­se, drab og ter­ror. De blev til som en an­ti­te­se mod Ve­sten og vil be­ka­em­pe Ve­sten til de­res da­ges en­de. DER­FOR SKAL DEN­NE ter­r­or­or­ga­ni­sa­tion eli­mi­ne­res. Man kan ik­ke ud­ryd­de dem med snak. Det min­dre­tal i Fol­ke­tin­get, som stem­te imod for­sla­get, skyl­der sta­dig svar på, hvor­dan vi al­ter­na­tivt skul­le gri­be den­ne sag an. Det er så nemt og po­pu­la­ert at ind­ta­ge det stand­punkt, at man ik­ke kan li­de krig, og jeg kan for så vidt godt for­stå, at der er en vis krigstra­et­hed i Ve­sten ef­ter de fejl, der blev gjort i Irak og Af­g­ha­ni­stan. Men det er fejl, vi bør la­e­re af – ik­ke la­de os hand­ling­s­lam­me af. JEG HA­DER KRIG. Jeg har selv op­le­vet det, og der er ik­ke no­get va­er­re, men in­di­mel­lem er man nødt til at gå i krig for at få fred. Det er den nød­ven­di­ge krig. Når den pri­ma­e­re be­grun­del­se for krig er be­skyt­tel­se af uskyl­di­ge, som li­der over­last, så vil jeg kal­de det en ret­fa­er­dig krig. Det er en krig, som byg­ger på na­este­ka­er­lig­heds­prin­cip­pet og ik­ke be­ga­e­ret ef­ter magt og ter­ri­to­ri­um. Den byg­ger ik­ke på ha­evn, men er sat i va­erk for at be­fri te­e­na­ge­re, der bli­ver brugt som se­xsla­ver, for at fore­byg­ge at børn le­ger med le­ge­tøj, som Is­la­misk Stat har fyldt med spra­eng­stof, for at for­hin­dre hals­hug­ning af gids­ler og for at stop­pe ste­ning af kvin­der. JEG IN­DRØM­MER GER­NE, at den ret­fa­er­di­ge krig ik­ke kun er al­tru­i­stisk, men og­så kan va­e­re for­bun­det med egoi­sti­ske in­ter­es­ser, for hvis vi ik­ke be­skyt­ter flygt­nin­ge­ne i Sy­ri­en, så kom­mer de her­til, og hver­ken Ve­sten el­ler Dan­mark er i stand til at fav­ne dem al­le. Vi er nødt til at be­ka­em­pe ter­r­o­ri­ster­nes ho­ved­kil­de – i det­te til­fa­el­de de­res ho­ved­stad Raqqa, el­lers får vi ter­ror i vo­res ga­der, som vi så sid­ste år. NOG­LE PO­LI­TI­KE­RE HAR ind­ta­get den om­kost­nings­frie hold­ning, at de ger­ne ser Is­la­misk Stat be­ka­em­pet, men vil over­la­de det til an­dre at ord­ne det, og for mig at se er det en vir­ke­lig ky­nisk til­gang til pro­ble­met. Skul­le man ba­re la­de an­dre lan­de le­ve­re dø­de un­ge ma­end, mens vi sid­der og snak­ker og for­døm­mer? VI HAR AK­TIER i det her. På grund af Muham­med-teg­nin­ger­ne er vi på top fem li­sten over lan­de, som Is­la­misk Stat vil be­gå ter­ror i – end­nu en be­grun­del­se for at del­ta­ge i den­ne krig.

Is­la­misk Stat har gjort ver­den til et far­li­ge­re sted at le­ve i, og Dan­mark er for­plig­tet til at bi­dra­ge og del­ta­ge ak­tivt i kam­pen mod det­te uva­e­sen. Vi kan ik­ke va­e­re an­det be­kendt.

PA­NE­LET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.