Til­lyk­ke ol­de­mor

BT - - NYHEDER -

Ja­mes Ale­xan­der Phi­lip Theo Mo­unt­bat­tenWindsor La­dy Lou­i­se Ali­ce Eliza­beth Mary Mo­unt­bat­ten-Windsor. 90-ÅRS-FØD­SELS­DAG Mia Tin­dall tid. Nu kan dron­nin­gen og­så bryste sig af at va­e­re lan­dets før­ste re­gent, der fyl­der 90 år, mens hun sta­dig sid­der på tro­nen.

Den sto­re dag er ble­vet fore­vi­get med et fa­mi­lieportra­et af mo­nar­ken sam­men med de syv yng­ste med­lem­mer af kon­ge­hu­set. Bil­le­det er ta­get i de kon­ge­li­ge ge­mak­ker på Windsor Cast­le vest for Lon­don, og det er før­ste gang, dron­nin­gen er po­rtra­et­te­ret sam­men med si­ne fem ol­debørn og to yng­ste bør­ne­børn.

Uf­fe Tau­dal er Ber­ling­s­kes kor­re­spon­dent i Lon­don, og han kan ty­de­ligt ma­er­ke, at bri­ter­ne er be­gej­stre­de for dron­ning Eliza­beth II:

»På trods af si­ne 90 år er hun bå­de fy­sisk og men­talt i fuldt vi­gør og up Prin­ses­se Char­lot­te af Cam­brid­ge to da­te med tin­ge­ne. Hun har en diskret må­de at va­e­re dron­ning på, blan­der sig ik­ke i po­li­ti­ske stri­dig­he­der og pas­ser sit ar­bej­de. Det har bri­ter­ne stor respekt for. Og når nu det går så godt med en 90-årig mo­nark, hvor­for skul­le det så ik­ke og­så kun­ne gå med en 95-årig,« si­ger han og til­fø­jer, at man­ge hå­ber, hun hol­der en del år end­nu som lan­dets mo­nark. Pri­vat fest Da­gen i går blev fejret i pri­vat re­gi hjem­me på Windsor Cast­le med de na­er­me­ste.

Som til en­hver an­den fød­sels­dag, skul­le da­gen selv­føl­ge­lig fejres med ka­ge. I går var det den bri­ti­ske Sa­van­nah Phil­lips vin­der af ’The Gre­at Bri­tish Ba­ke Off’ , den bri­ti­ske pen­dant til Den sto­re Bagedyst, Na­diya Hus­sain, der fik ae­ren af at ba­ge og py­n­te den roy­a­le fød­sels­dagska­ge. Om af­te­nen ta­end­te dron­nin­gen sam­men med sin snart 95-åri­ge mand prins Phi­lip sto­re fak­ler i ha­ven, mens der til­sva­ren­de blev ta­endt lys fle­re ste­der rundt om i kon­ge­ri­get. I dag skal dron­ning Eliza­beth II sam­men med sin mand prins Phi­lip spi­se frokost i Lon­don med det ame­ri­kan­ske pra­esi­dent­par Ba­ra­ck og Mi­chel­le Oba­ma, som har få­et et ta­et for­hold til det en­gel­ske kon­ge­hus. Char­les ven­ter Dron­ning Eliza­beth over­tog tro­nen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.