Stjer­nen er sluk­ket

BT - - NYHEDER -

FAR­VEL der i skri­ven­de stund sta­dig i. Han var til­sy­ne­la­den­de be­vidst­løs, da han blev fun­det i en ele­va­tor ved sit hjem­mestu­die. ’Mand ne­de, tra­ek­ker ik­ke vej­ret’ lød det iføl­ge tmz.com i opkal­det til am­bu­lan­ce­tje­ne­sten. Kort ef­ter blev han er­kla­e­ret død. Føl­te sig skidt til­pas Døds­fal­det kom­mer i kølvan­det af en lang ra­ek­ke kon­cer­ter i Au­stra­li­en, Ca­na­da og USA. I sid­ste uge gav den blot 1 me­ter og 58 cen­ti­me­ter hø­je ame­ri­ka­ner så­le­des kon­cert i At­lan­ta, men føl­te sig skidt til­pas.

Iføl­ge den dan­ske kon­certar­ran­gør Kim Wor­søe, som de sid­ste fem år har ar­ran­ge­ret me­re end 500 kon­cer­ter med Prin­ce, hav­de Prin­ce va­e­ret i top­form og tra­di­tio­nen tro gi­vet den fuld gas på sce­nen, li­ge­som han nat ef­ter nat hav­de gi­vet si­ne be­røm­te ’af­ters­hows’ klok­ken tre om nat­ten.

Men fredag den 15. april fik han det dår­ligt og øn­ske­de et hur­tigt smut til­ba­ge til Min­ne­a­po­lis for at bli­ve tjek­ket for det, der var kla­re in­flu­en­za-symp­to­mer.

Symp­to­mer­ne må ha­ve ta­get til. For Prin­ces privatfly nød­lan­de­de og i al hast blev su­per­stjer­nen bragt til ho­spi­ta­let i Mo­li­ne, Il­li­nois, hvor han blev ind­lagt og til­brag­te tre ti­mer. Ryg­ter om al­vor­lig syg­dom Den epi­so­de fik net­tet til at sum­me af ryg­ter om al­vor­lig syg­dom. Ryg­ter som Prin­ce øn­ske­de at ma­ne i jor­den.

Hvil­ket han gjor­de ved at gø­re det, han var bedst til. At gå på sce­nen.

»Gem je­res bøn­ner til se­ne­re,« sag­de han iføl­ge Kim Wor­søe til de man­ge fans, som lørdag af­ten mød­te op i stu­di­et i Min­ne­a­po­lis til sur­pri­se­kon­cer­ten.

»Men det var desva­er­re ik­ke så me­get ’se­ne­re’,« si­ger Kim Wor­søe, Gem je­res bøn­ner til se­ne­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.