’’ ’’ ’’ ’’ ’’

BT - - NYHEDER -

der li­ge­som re­sten af ver­den er dybt cho­ke­ret, og ik­ke har yder­li­ge­re kend­skab til, hvad Prin­ce dø­de af.

Iføl­ge She­rif­fen i Car­ver Co­un­ty un­der­sø­ges Pri­ce død, og der er pt ’in­gen mista­en­ke­li­ge om­sta­en­dig­he­der’.

Man­den, der har gi­vet ver­den hits som ’Purp­le Rain’, ’Litt­le Red Cor­vet­te’, ’Sign O The Ti­mes’, ’Kiss’, ’When Doves Cry’ og uen­de­lig man­ge an­dre mu­si­kal­ske ge­ni­stre­ger, blev født i by­en, hvor han dø­de.

Hans far var ja­zzpi­a­nist, hans mor so­ci­al­rå­d­gi­ver og san­ger. Va­el­te­de ver­den Og at han hav­de få­et en mu­si­kalsk ga­ve med sig, vi­ste sig al­le­re­de, da han var syv.

Og i en al­der af blot 20 år ud­gav han sit før­ste al­bum, som godt nok ik­ke var en sa­el­lert, men som ik­ke de­sto min­dre de­mon­stre­re­de et sja­el­dent og me­get frem­sy­net ta­lent.

Og gav­de no­gen tviv­let på hans ta­lent, blev de i den grad gjort til skam­me i 1984, hvor han va­el­te­de ver­den med al­bum­met - og fil­men - ’Purp­le Rain’, hvor­fra ik­ke mindst ti­telnum­met er ble­vet lydspo­ret til mil­li­o­ner af men­ne­skers liv.

Me­re end 100 mio. al­bums er det si­den ble­vet til, syv Gram­my Awards, en Gol­den Glo­be og en Oscar. Til ti­der har der mu­si­kalsk va­e­ret lidt slin­ger i val­sen, men Prin­ce fandt al­tid til­ba­ge i dan­sen, og be­va­re­de sin plads som ro­ck­ens og fun­kens ukro­ne­de kon­ge.

Ik­ke mindst hans li­ves­hows har al­tid va­e­ret le­gen­da­ri­ske.

Kon­cer­ter, der kun­ne bli­ve ved i det uen­de­li­ge. Ua­ne­de ma­eng­der ener­gi Og når de var slut, vi­de­re til et hem­me­ligt ’af­ter­par­ty’ og en ny to-tre ti­mer lang kon­cert.

»Der er al­drig to kon­cer­ter, der er ens,« sag­de Prin­ces dan­ske bas­sist Ida Kri­sti­ne Ni­el­sen til BT for et par år si­den.

»Jeg har da va­e­ret ude for at få en set-li­ste, hvor jeg har ta­enkt, ’ den dér sang ken­der jeg da ik­ke. På den må­de skal man va­e­re lidt op­pe på ta­e­er­ne. Men på en el­ler an­den må­de er det så gi­ven­de at spil­le med ham, at det ik­ke er hårdt.«

»Dog er det hårdt, at man ik­ke al­tid sover så me­get, men mit hø­je­ste øn­ske om, hvem jeg kun­ne kom­me til at spil­le sam­men med, det er ham! Og at la­e­re ham at ken­de på den her må­de, gør ab­so­lut kun min respekt for ham end­nu stør­re,« sag­de Ida Kri­sti­ne Ni­el­sen, som trods al­der­s­for­skel­len måt­te stå tid­ligt op for at føl­ge med i Prin­ces tem­po.

Da BT in­ter­viewe­de ham til­ba­ge i 2011, er­kend­te han da og­så, at han i for­hold til sin al­der hav­de ua­ne­de ma­eng­der ener­gi.

»Der var én, der for­le­den sag­de til mig, ’ du har så me­get kr­udt i dig, at du kan kø­re selv et barn tra­et’,« gri­ne­de han og in­drøm­me­de, at han ik­ke brug­te man­ge af døg­nets ti­mer på at sove. Nu Prin­ce? Nej nej nej. RIP du ge­ni­a­le x I dag er den va­er­ste dag no­gen­sin­de. Prin­ce R.I.P jeg gra­e­der! R.I.P til kon­gen Prin­ce. Tak for­di du in­spi­re­re­de mig til at va­e­re mu­si­ker først og bru­ge det­te va­er­k­tøj til at hel­bre­de folk Jeg kan ik­ke rum­me det. Der vil kom­me en til. Tak for alt. Prin­ce Ro­gers Nel­son Den før­ste kon­cert jeg no­gen­sin­de kom til var The Purp­le Rain tour. Ord kan ik­ke be­skri­ve, hvad jeg fø­ler. RIP Prin­ce

»Men i lø­bet af da­gen kan jeg ta­ge et po­wer­nap. Det har ta­get mig en del år at nå der­til, hvor jeg er i stand til det. Men gen­nem me­di­ta­tion og po­si­tiv ta­enk­ning er jeg ble­vet ret ha­bil. Hvis man fø­ler sig fri og tror på ska­be­ren, er det nemt,« for­kla­re­de Prin­ce, som i 2001 blev ak­tivt med­lem af Je­hovas Vid­ne. Du­er­ne gra­e­der Nu er han derop­pe sam­men med de an­dre. Han har ta­get vej­en ind i dét, de tro­en­de me­ner, er det evige pa­ra­dis, hvor de ret­fa­er­di­ge skal le­ve for evigt.

Men det gør ik­ke sav­net af ham her på jor­den min­dre. Som Oprah Win­frey i går af­tes skrev på twit­ter: ’The doves re­al­ly are crying now’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.