Smil, min pi­ge

BT - - NYHEDER - FO­TO: H.K.H. KRON­PRIN­SES­SEN FO­TO: H.K.H. KRON­PRIN­SES­SEN

FIN FO­TO-TRA­DI­TION Fora­el­dre el­sker at ta­ge bil­le­der af de­res børn, og Mary er in­gen und­ta­gel­se. I går - på prin­ses­se Isa­bel­las ni års fød­sels­dag lag­de kon­ge­hu­set igen bil­le­der ud af den lil­le prin­ses­se på sin hjem­mesi­de. De tre nye bil­le­der vi­ser Isa­bel­la po­se­re for sin mor i Fre­de­rik VIII’s Pa­lae på Ama­li­en­borg. smartp­ho­ne kan vi­se fa­mi­lie­bil­le­der­ne frem.

Når Mary le­ger hof­fo­to­graf og ta­ger bil­le­der af den kon­ge­li­ge bør­ne­flok, som hun la­eg­ger ud, er det dog med et top­pro­fes­sio­nelt ka­me­ra. Hun har den­ne gang skudt bil­le­der­ne af Isa­bel­la med et Ni­kon D7000 ka­me­ra.

Las­se Bak Mejlvang er ud­dan­net re­k­la­me­fo­to­graf og fo­to­jour­na­list. Han ar­bej­der som fre­elan­ce fo­to­graf og har over 15 års er­fa­ring med po­rtra­et­ter, mo­de og repor­ta­ge. Fang fø­lel­ser­ne Hvad sy­nes du ge­ne­relt om Marys nye bil­le­der?

»Det er nog­le fi­ne bil­le­der, men hun er jo ik­ke tek­nisk fo­to­graf men det er rig­tig fint,« si­ger Las­se Bak Mejlvang.

Hans al­ler­bed­ste råd til de gla­de ama­tør-fo­to-fora­el­dre er:

»Hvis man ger­ne vil ha­ve nog­le go­de bil­le­der, så stop med at ta­ge HER ER MARYS KA­ME­RA 18-105MM F3.5-5.6 VR ca. 6.796,50 kr. bil­le­der med te­le­fo­nen og brug et godt ka­me­ra. Find nog­le go­de si­tu­a­tio­ner og kon­cen­trer dig om at fo­to­gra­fe­re. Jo me­re øje­bliks­ag­tigt, des me­re ae­g­te er det,« si­ger Las­se Bak Mejlvang.

Det kan va­e­re bil­le­der af børn, som hop­per rundt i en vand­pyt el­ler le­ger med duk­ker, der iføl­ge Las­se Bak Mejlvang er go­de bør­ne­bil­le­der.

»Et ae­g­te smil fan­get på et bil­le­de er fan­ta­stisk – der fin­des ik­ke no­get bed­re. Fang fø­lel­ser­ne, hvis der er no­get spil i den ene el­ler den an­den ret­ning, så skal man fo­to­gra­fe­re det. Børn er sjove, så gå ef­ter hu­mor, det er en nem fø­lel­se af fo­to­gra­fe­re,« si­ger Las­se Bak Mejlvang.

Skal det va­e­re et po­rtra­et, så skal det gen­ska­be en si­tu­a­tion, man kan gen­ken­de. Det er nem­lig alt­over­skyg­gen­de, at man tror på det, som sker i bil­le­det.

»Man må ik­ke fø­le sig snydt, når man ser et bil­le­de. Ta­enk en­gang, hvis bedste­fora­el­dre­ne ik­ke kan gen­ken­de de­res bør­ne­børn, for­di de er ble­vet sat ind i en si­tu­a­tion, som bør­ne­ne over­ho­ve­det ik­ke kan fin­de sig til ret­te i, så bli­ver det op­stil­let og ut­ro­va­er­digt,« si­ger Las­se Bak Mejlvang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.