Løk­ke lover skat­te­plan til au­gust

BT - - NYHEDER -

PEN­GE skal man slet ik­ke kom­me til Dan­mark og sø­ge asyl,« si­ger DF-for­man­den og fo­re­slår i sam­me ån­de­d­rag at få sat skub i pro­ces­sen med at sen­de af­vi­ste asylan­sø­ge­re til­ba­ge til de­res hjem­lan­de. Men det er ik­ke no­gen en­kel ope­ra­tion. EU-lan­de­ne har la­en­ge for­søgt det for­ga­e­ves, po­in­te­r­er Hans En­gell. Hvad an­går af­vis­nin­gen af asylan­sø­ge­re ved gra­en­sen, vil det des­u­den ud­lø­se en ’kon­tant re­ak­tion’ fra ty­sker­ne, ly­der det. Der­u­d­over er ud­la­en­din­gepo­li­tik­ken al­le­re­de stram­met til bri­ste­punk­tet af kon­ven­tio­ner­ne, så Løk­ke har småt med ha­ner at skrue på, på­pe­ger kom­men­ta­to­ren: Vi har la­vet en kø­re­plan, og den hol­der vi

De Kon­ser­va­ti­ves skat­te­o­rd­fø­rer, Bri­an Mik­kel­sen har til­tro til, at en snak med ’vo­res ven­ner i DF’ vil ska­be et rå­de­rum til let­tel­ser i bå­de top og bund, når der ta­ges hul på skat­tere­for­men. Tids­frist for­la­en­get Re­for­men har ef­ter­hån­den va­e­ret la­en­ge på trap­per­ne.

Da Løk­ke først på året valg­te at ud­sa­et­te den til ef­ter­å­ret, med­del­te LA, at par­ti­et ik­ke kun­ne ga­ran­te­re re­ge­rin­gens over­le­vel­se ef­ter grund­lovs­dag, hvis der ik­ke kom skat­te­let­tel­ser på bor­det.

Si­den er tids­fri­sten ble­vet for­la­en­get til slut­nin­gen af året, men det gør ik­ke slags­må­let min­dre.

Hel­ler ik­ke set i ly­set af, at al­le­re­de ind­gå­e­de af­ta­ler om skat­te­let­tel­ser og­så står for skud.

Så­le­des vil Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl ik­ke ga­ran­te­re, at prove­nu­et fra kon­tant­hja­elpslof­tet og in­te­gra­tionsy­del­sen skal gå til skat­te­let­tel­ser som el­lers af­talt.

»Man må ba­re si­ge, at tin­ge­ne aen­drer sig,« si­ger han.

Løk­ke reg­ner dog fort­sat med, at DF står ved af­ta­len:

»Jeg fø­ler mig helt over­be­vist om, at det, vi al­le­re­de har af­talt med jo­bre­form 1, hvor der er skaf­fet en mil­li­ard kro­ner, der er sat til si­de til skat­te­let­tel­ser, der tror jeg, at al­le er eni­ge om, at de af­ta­ler skal hol­des.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.