FCK over­ve­jer le­jes­ven­de

BT - - SPORTEN -

TAENKEBOKS som FC Kø­ben­havn og Red Bull Salz­burg for­hand­le­de sig frem til i for­bin­del­se med le­je­af­ta­len er an­gi­ve­ligt i om­eg­nen af 10 mil­li­o­ner kro­ner.

Og selv­om det end­nu ik­ke er nå­et til kon­kre­te for­hand­lin­ger mel­lem de to klub­ber, ty­der me­get på, at FC Kø­ben­havn øn­sker at for­hand­le pri­sen på Pe­ter An­ker­sen ned, før det bli­ver til en per­ma­nent af­ta­le.

»Der er ik­ke no­get nyt. Vi har en op­tion på beg­ge to. Spil­ler­ne er gla­de Der er ik­ke no­get nyt. Vi har en op­tion på beg­ge to. Spil­ler­ne er gla­de for os, og vi er gla­de for dem. Nu spil­ler vi nog­le kam­pe me­re, og så kom­mer der en kon­klu­sion for os, og vi er gla­de for dem. Nu spil­ler vi nog­le kam­pe me­re, og så kom­mer der en kon­klu­sion,« forta­el­ler Stå­le Sol­bak­ken kort. Hvad si­ger Salz­burg Mens Pe­ter An­ker­sens frem­tid godt kun­ne bli­ve af­ha­en­gig af Red Bull Salz­burgs vil­lig­hed til at slip­pe ham bil­li­ge­re, er og­så Ro­bin Ol­sen hen­tet med en fri­købs­klau­sul. Den dansk­s­ven­ske må­l­mand har er­stat­tet Stephan An­der­sen i FCK-må­let, og det har han gjort over­be­vi­sen­de.

I PAOK er man på den an­den si­de an­gi­ve­ligt ik­ke spe­ci­elt in­ter­es­se­ret i at be­hol­de den sven­ske lands­holds­må­l­mand, når le­je­af­ta­len ud­lø­ber. Der­for skal Stå­le Sol­bak­ken og FC Kø­ben­havn fin­de ud af, om man øn­sker at ha­ve et sta­er­kt må­l­mandsteam med to dyg­ti­ge må­l­ma­end, som det tid­li­ge­re har va­e­ret til­fa­el­det med duo­er­ne Jes­per Chri­sti­an­sen og Jo­han Wiland samt Jo­han Wiland og Stephan An­der­sen.

Ro­bin Ol­sen blev hen­tet til gra­e­ske PAOK for 4,8 mil­li­o­ner kro­ner, skrev Kvällspo­sten, da må­l­man­den ef­ter Cham­pions Le­ague-grup­pe­spil og sven­ske mester­ska­ber blev hen­tet i Malmö FF.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.