HAN FOR­UD­SÅ LEICEST

BT - - SPORTEN -

JA­CK­POT Tag et kig på Su­per­liga-ta­bel­len. FC Kø­ben­havn fø­rer den sik­kert, og Stå­le Sol­bak­kens hold har ni po­int til num­mer to, Søn­derjy­ske. Der­ef­ter kom­mer de an­dre ’bej­le­re’ til gul­det, FC Midtjyl­land, AaB og Brønd­by, og her stop­per det vel og­så med fle­re, ja, lad os ba­re smi­de det i an­fø­rel­ses­tegn ’kan­di­da­ter’ til gul­det. Men ak. Du kan li­ge så godt gå tre trin me­re ned i ta­bel­len og fak­tisk sa­et­te di­ne pen­ge på, at FC Nord­s­ja­el­land ind­hen­ter de 19 po­ints for­skel og over­ha­ler al­le i de sid­ste ot­te run­der. Det er på det lag, vi fin­der det fod­bold­mira­kel, der ud­spil­ler sig for øj­ne­ne af al­le i Pre­mi­er Le­ague. At Kas­per Sch­mei­chels hold, Lei­ce­ster, før sa­e­so­nen kun­ne bli­ve en­gelsk me­ster.

»Jeg kan sim­pelt­hen ik­ke fin­de et od­ds, der i Dan­mark sva­rer til det, man før sa­e­so­nen kun­ne få på Lei­ce­ster som en­gelsk me­ster. Det vi­ser, hvor fuld­sta­en­dig van­vit­tig en sa­e­son, Lei­ce­ster har gang i. Det er sva­e­re­re at ga­et­te, at Lei­ce­ster bli­ver me­ster, end at ga­et­te et spe­ci­fikt se­kund på en ti­me. Det er én til 3.600, så ja, i dag vil­le det sva­re til, at FC Nord­s­ja­el­land vin­der Su­per­liga­en med den stil­ling, der er nu. Det vil­le gi­ve no­gen­lun­de sam­me od­ds i dag,« si­ger BTs spil­eks­pert, St­ef­fen Dam.

Det ly­der så us­and­syn­ligt, at man nok hol­der fin­gre­ne langt va­ek fra så­dan Lei­ce­ster er et sva­ert hold at føl­ge. Hver gang, det går godt, skuf­fer de én et va­ed­demål, ik­ke?

Og dog. For der fin­des i hvert fald én der­u­de, der hav­de testik­ler­ne til at gø­re det, og BT har be­søgt ham. Mød Leigh Her­bert.

En gan­ske al­min­de­lig en­gelsk tøm­rer på 39 år, der li­ge­som så man­ge an­dre står tid­ligt op hver mor­gen, er på ar­bej­de klok­ken 8.00, la­ver de dø­re, vin­du­er og an­dre små­ting, han al­tid har til op­ga­ve, og får fri klok­ken 17.00.

I we­e­ken­der­ne tje­ner han lidt til de sø­de­re sa­ger i li­vet, når gam­le kun­der rin­ger ham op og med eg­ne ord gi­ver ham ’de sjove­re op­ga­ver’ - et nyt tra­e­gulv el­ler et nyt mø­belva­erk.

På hjem­me­fron­ten er han for­lo­vet med sin ka­e­re­ste gen­nem syv år, Car­rie, og sam­men har de en hund. Nå ja, og så er han livslang fan af Lei­ce­ster Ci­ty. Det kan han tak­ke sin on­kel for, for­di han tog ham med på sta­dion, da Leigh var dreng.

Og net­op sidst­na­evn­te for­hold gør, at han i dag er lidt me­re i ekst­a­se end al­le an­dre Lei­ce­ster-fans, der kan se de­res hold fø­re Pre­mi­er Le­ague med fem po­int til Tot­ten­ham og fi­re run­der igen.

Før sa­e­so­nen drak han sig nem­lig lidt fuld og spil­le­de fem pund, 47 kro­ner, på, at hans hold, der var ta­et på nedryk­ning i den fo­re­gå­en­de sa­e­son, vil­le gø­re det na­e­sten umu­li­ge og vin­de Pre­mi­er Le­ague. Til od­ds, hold nu fast, 5.000. Ge­vinst knapt en kvart mil­li­on kro­ner.

»Lei­ce­ster er et sva­ert hold at føl­ge. Hver gang, det går godt, skuf­fer de én. I sid­ste sa­e­son var vi op­ryk­ke­re i Pre­mi­er Le­ague, og vi fik ik­ke så go­de re­sul­ta­ter i be­gyn­del­sen, men vi spil­le­de godt, og i de sid­ste ni kam­pe vandt vi syv af dem og und­gik nedryk­ning. Det var ut­ro­ligt i sig selv.«

»De fy­re­de så Ni­gel Pear­son og

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.