ERS MESTER­SKAB

BT - - SPORTEN -

Jeg er en ka­em­pe fan af Kas­per Sch­mei­chel, og jeg er sik­ker på, at han bli­ver bed­re end sin far og når jeg så ta­enk­te på, hvor­dan hol­det hav­de kla­ret sig mod slut­nin­gen af sa­e­so­nen, be­gynd­te jeg at spe­ku­le­re i, at de kun­ne vin­de Pre­mi­er Le­ague,« si­ger Leigh Her­bert, da BT mø­der ham for­an ho­tel Ra­ma­da En­co­re i Lei­ce­ster. Over­hør­te ka­e­re­stens råd På vej­en ind i ho­tel­lets foy­er be­ma­er­ker han, at han da har va­e­ret med til at renove­re dø­re­ne.

»Det er la­en­ge si­den, at jeg har va­e­ret her, men det er rart at se, at det he­le vir­ker end­nu,« for­kla­rer han og sa­et­ter sig i en rød so­fa, in­den han forta­el­ler vi­de­re på den hi­sto­rie, al­le hans nye be­kendt­ska­ber vil hø­re.

»Da jeg hav­de be­slut­tet mig for, at jeg vil­le spil­le på mester­ska­bet, goog­le­de jeg, hvem der hav­de det bed­ste od­ds og fandt 1 til 5.000 hos Wil­li­am Hill. Så jeg hen­te­de de­res app, smed 25 pund, 236 kro­ner, ind på min kon­to, og dér var mit før­ste bet: at Lei­ce­ster skul­le vin­de liga­en.«

Et va­ed­demål til en va­er­di af na­e­sten en kvart mil­li­on kro­ner, men fak­tisk var han ta­et på kun at spil­le en fem­te­del af be­lø­bet.

»Jeg hav­de sagt til min for­lo­ve­de Car­rie, at jeg vil­le spil­le et pund (na­e­sten 10 kro­ner), på Lei­ce­ster, men jeg stop­pe­de op, li­ge in­den jeg skul­le tryk­ke send, og ta­enk­te, at hvis det her vir­ke­lig lyk­kes, vil jeg for­try­de, at jeg ik­ke smed fle­re pen­ge på dem. Så jeg smed fem pund på od­ds 1 til 5.000.«

»Det her er fod­bold, og alt kan ske i fod­bold. Jeg hav­de nu og­så druk­ket lidt Ja­ck Da­ni­el’s og hav­de og­så få­et lidt Ci­der, så da jeg våg­ne­de na­e­ste mor­gen, sag­de jeg til Car­rie: Jeg tror sgu, at jeg har tabt de fem pund,« si­ger han med et så stort grin, at hans pi­ercing i tun­gen kom­mer til sy­ne. Kas­per bed­re end sin far Og her vil­le han så va­e­re na­e­sten en kvart mil­li­on kro­ner ri­ge­re, hvis Lei­ce­ster ta­ger gul­det om få uger, men for hver kamp i de se­ne­ste uger er han ble­vet rin­get op og til­budt et hø­je­re og hø­je­re be­løb for at kvit­te va­ed­demå­let. Til sidst blev det så til­tra­ek­ken­de for en her­re med en gen­nem­snit­lig lø­nind­komst, at Leigh Her­bert buk­ke­de un­der og sag­de ja til at ’drop­pe’ to pund for li­ge un­der 53.000 kro­ner. Men han har sta­dig tre pund på od­ds 5.000.

»Jeg har ik­ke vil­let ta­ge de sid­ste pen­ge på grund af tre ting. 1. Jeg kan vir­ke­lig bru­ge pen­ge­ne. 2. Jeg vil vir­ke­lig ger­ne ha­ve Lei­ce­ster til at vin­de. 3. Selv om jeg er en lil­le del af den, vil jeg ger­ne va­e­re en del af hi­sto­ri­en om Lei­cesters før­ste mester­skab, for in­gen har no­gen­sin­de vun­det så stort et be­løb på et en­kelt va­ed­demål,« si­ger Leigh Her­bert og slår fast, at han ik­ke er den sto­re gam­b­ler.

»Jeg har ik­ke spil­let på net­tet før det her. Jeg har spil­let lidt på det år­li­ge he­ste­va­ed­del­øb, men det er det. Jeg ved godt, at det ly­der ma­er­ke­ligt, og jeg kan ik­ke helt for­kla­re, hvor­for jeg ik­ke ba­re spil­le­de på, at Lei­ce­ster vil­le en­de i top fi­re, som jeg el­lers var ta­et på, men der var no­get i mit ho­ved, der ba­re sag­de, at jeg skul­le spil­le. Så det gjor­de jeg, si­ger han og forta­el­ler en­de­lig, hvad det vil be­ty­de at hen­te de over 200.000 kro­ner, han står til at vin­de, hvis Lei­ce­ster fuld­fø­rer sen­sa­tio­nen. Jeg hav­de sagt til min for­lo­ve­de Car­rie, at jeg vil­le spil­le et pund (na­e­sten 10 kro­ner), på Lei­ce­ster, men jeg stop­pe­de op, li­ge in­den jeg skul­le tryk­ke send, og ta­enk­te, at hvis det her vir­ke­lig lyk­kes, vil jeg for­try­de, at jeg ik­ke smed fle­re pen­ge på dem. Så jeg smed fem pund på od­ds 1 til 5.000

»Det vil be­ty­de alt. Min for­lo­ve­de og jeg har bo­et til le­je he­le vo­res liv, og med de her pen­ge får jeg råd til et ind­skud på et hus. Jeg kan og­så luk­ke nog­le af kre­dit­lån, vi har. Og så kan det da godt va­e­re, at vi går ud en af­ten.«

»Idéen er, at vi ik­ke bra­en­der pen­ge­ne af på en fe­rie el­ler en ny bil. Vi reg­ner med at ta­ge på sam­me som­mer­fe­rie som sid­ste år og cam­pe i Sy­deng­land. Vi el­sker at cam­pe, når solen skin­ner. Det er dej­ligt. Så kan det va­e­re, at der og­så bli­ver råd til at spil­le lidt.«

»Det har jeg al­le­re­de spil­let. Jeg har spil­let 10 pund (94 kro­ner) til od­ds 100. Det gjor­de jeg i sid­ste uge,« ly­der det fra Leigh Her­bert, der plud­se­lig sy­nes ramt af spil­le­fe­ber: »Ja, el­lers hav­de jeg ik­ke spil­let.«

»Jeg er en ka­em­pe fan af Kas­per Sch­mei­chel, og jeg er sik­ker på, at han bli­ver bed­re end sin far.«

»Hvad til­by­der du?« spør­ger Leigh Her­bert med en blan­ding af så til­pas me­get iro­ni og al­vor i stem­men, at BTs repor­ter ik­ke ve­de, om han men­te va­ed­demå­let se­ri­øst.

Et godt råd er i hvert fald gi­vet vi­de­re til bet­ting­fir­ma­er­ne. Pas på med at sa­et­te od­dse­ne på Kas­per Sch­mei­chel som ver­dens bed­ste for lavt. Og må­ske skul­le I over­ve­je at sa­en­ke til­ba­ge­be­ta­lin­gen på FC Nord­s­ja­el­land som dansk me­ster i den­ne sa­e­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.