Stjer­neg­lans over Rio

BT - - SPORTEN -

VER­DENS­STJER­NE grup­pe­kamp. Det va­ek­ker dog kun gla­e­de hos land­stra­e­ner Ni­els Fre­de­rik­sen. Han ser frem til den bra­si­li­an­ske stjer­nes OL-op­tra­e­den.

»Jeg har det ge­ne­relt så­dan, at jo fle­re sto­re stjer­ner der del­ta­ger ved OL, jo me­re in­ter­es­sant og spa­en­den­de bli­ver det. Jeg sy­nes, det er fan­ta­stisk for Bra­si­li­en, at de har få­et ham med, men det bli­ver selv­føl­ge­lig en stor mund­fuld for os. Det bli­ver spa­en­den­de at skul­le må­le sig imod de al­ler­bed­ste, og for vo­res un­ge spil­le­re vil det va­e­re en fan­ta­stisk mu­lig­hed for at sam­men­lig­ne sig med de bed­ste,« si­ger Ni­els Fre­de­rik­sen, der end­nu ik­ke vil sa­et­te alt for man­ge ord på, hvor­dan Ney­mar skal stop­pes.

»Det er li­ge tid­ligt nok at ud­ta­le sig om, hvor­dan vi skal gri­be ham an. Det kom­mer og­så an på, hvil­ke spil­le­re vi har til rå­dig­hed. Men man skal da va­e­re op­ma­er­k­som på ham,« gri­ner landstraeneren. Di­a­log med klub­ber Hvis Fre­de­rik­sen kan få over­talt Borus­sia Mön­cheng­lad­bach og Wer­der Bre­men, kun­ne man fo­re­stil­le sig, at en­ten An­dreas Christensen el­ler Jan­nik Vester­gaard kun­ne en­de med at stå over for Ney­mar. Men det er end­nu uvist.

»Jeg ar­bej­der vi­de­re med at ha­ve en fin di­a­log med bå­de de dan­ske og uden­land­ske klub­ber. Det for­lø­ber for­nuf­tigt og stil­le og ro­ligt, uden at jeg kan si­ge, at der er af­kla­ring på no­gen må­de.

»Vi ved, der kom­mer til at ske nog­le aen­drin­ger op til de­ad­li­ne, som er midt i juli må­ned (14 juli, red.). Der kan ske ska­der i sid­ste øje­blik, og så kan spil­le­re jo bli­ve solgt, og må­ske vil en ny klub ik­ke la­de spil­le­ren kom­me til OL.«

»Men jeg vil si­ge, at den 1. juli skal vi va­e­re va­e­sent­lig la­en­ge­re og re­la­tivt ta­et på at ha­ve en trup på plads.

DAN­MARKS OL-KAM­PE

IRAK-DAN­MARK 4. AU­GUST TIDS­PUNKT:

Vi har en de­ad­li­ne al­le­re­de 1. ju­ni, hvor vi ud­ta­ger 35 spil­le­re, og det er klart, at hvis vi skal en­de med at ud­ta­ge 22 spil­le­re af de 35, skal jeg va­e­re for­holds­vist sik­ker på en del af de 35 på det tids­punkt. Der kom­mer ik­ke til at va­e­re no­gen i den trup, som vi er usik­re på. Det gør der ik­ke.« Klok­ken 13 lo­kal tid (klok­ken 8 dansk tid)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.