DAN­MARKS SPORTSAVIS ZLATANS TIL MÅL

BT - - SPORTEN -

DEN GYLD­NE STØV­LE Fle­re end Cri­sti­a­no Ro­nal­do, fle­re end Lu­is Suárez, fle­re end Lio­nel Mes­si.

Al­li­ge­vel bli­ver sven­ske­ren ef­ter al sand­syn­lig­hed ik­ke kå­ret som den mest score­de eu­ro­pa­ei­ske spil­ler i den­ne sa­e­son, som vin­der af den tra­di­tions­ri­ge ’gyld­ne støv­le’pris.

Selv om han skul­le hol­de sig for­an kon­kur­ren­ter­ne på må­lt­o­ta­len.

Og det er den fran­ske ligas skyld. Kun num­mer syv Som så me­get an­det er kårin­gen af årets eu­ro­pa­ei­ske top­sco­rer ba­se­ret på et sin­drigt sy­stem for at ud­lig­ne for­skel­len mel­lem go­de og min­dre go­de liga­er, hvor det kan va­e­re ’let­te­re’ at øse mål i kas­sen.

I de fem sto­re liga­er (Spa­ni­en, Eng­land, Tys­kland, Ita­li­en og Portu­gal) bli­ver spil­ler­nes mål-an­tal gan­get med to i po­int-sy­ste­met.

I de ef­ter­føl­gen­de liga­er bli­ver må­lt­o­ta­len kun gan­get med 1,5 – og det er her den fran­ske Li­gue 1 be­fin­der sig som sjet­te­stør­ste li­ga ba­se­ret på ind­sat­sen i UEFAs klub­tur­ne­rin­ger, Cham­pions Le­ague og Eu­ro­pa Le­ague.

Det be­ty­der, at Zla­tan Ibra­him­ovi­cs 32 mål kun ta­el­ler for 48 po­int, mens Cri­sti­a­no Ro­nal­dos 31 mål for Re­al Madrid ek­sem­pel­vis ta­el­ler for 62 po­int.

Sven­ske­ren i PSG er trods si­ne man­ge mål der­for li­ge nu kun på sy­ven­de­plad­sen i jag­ten på den gyld­ne støv­le.

Udreg­nings-sy­ste­met be­ty­der i øv­rigt og­så, at Su­per­liga­top­sco­rer Lukas Spalvis’ 16 mål ta­el­ler for 16 po­int. For AaB-an­gri­be­ren li­der un­der Dan­marks pla­ce­ring langt, langt ne­de på li­sten, hvor må­le­ne kun skal gan­ges med et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.