Pa­tient vold­ta­get to gan­ge på to døgn

En mand brød to da­ge i træk ind på Psy­ki­a­trisk Af­de­ling og voldt­og en kvin­de­lig ind­lagt. Først da han på dag to for­greb sig på an­dre pa­tien­ter, blev han af­slø­ret

BT - - NYHEDER - Ma­ria Chri­sti­ne Mad­sen | ma­ma@ bt. dk

VOLDTÆGT I ly af mør­ket træng­te en mand to gan­ge ind hos den sam­me psy­ki­a­tri­ske pa­tient og voldt­og hen­de. Sy­ge­hu­set fi k først kend­skab til det, eft er den for­mode­de ger­nings­mand blev frem­stil­let i grund­lovs­for­hør i går eft er­mid­dag. Selv hav­de kvin­den an­gi­ve­ligt ik­ke for­talt no­gen om, hvad der var sket, eft er at det nat­ten til tors­dag var lyk­ke­des man­den at træn­ge ind på den psy­ki­a­tri­ske af­de­ling på Svend­borg Sy­ge­hus, fi nde vej hen til hen­des væ­rel­se og vold­ta­ge hen­de.

Det sam­me ma­re­ridt gen­tog sig nat­ten til i går.

Sam­me nat foru­lem­pe­de ger- nings­man­den fl ere an­dre pa­tien­ter på af­de­lin­gen, og en af dem slog alarm til en nat­te­vagt, som hur­tigt kon­tak­te­de po­li­ti­et.

Først da pa­tien­ter­ne der­eft er blev ud­s­purgt af po­li­ti­et, for­tal­te kvin­den, hvad man­den hav­de gjort mod hen­de to næt­ter i træk, for­tæl­ler over­sy­geple­jer­ske Bir­git­te Ki­be­nich til BT. Svært ved at be­de om hjælp For­kla­rin­gen på, at kvin­den ik­ke sag­de no­get eft er det før­ste over­greb, kan iføl­ge over­sy­geple­jer­sken væ­re, at de ind­lag­te pa­tien­ter oft e er me­get sy­ge og har svært ved bå­de at ta­ge va­re på sig selv og at be­de om hjælp.

Det var først, da kvin­den nat­ten til i går var ble­vet kørt på Oden­se Sy­ge­hus for at bli­ve un­der­søgt og afh ørt, at hun for­tal­te be­tjen­te­ne, hvad hun hav­de væ­ret ud­sat for.

» Li­ge da hun kom til­ba­ge ( til den psy­ki­a­tri­ske af­de­ling, red.), var hun me­get træt, og vi hav­de he­le vo­res kri­se­be­red­skab i gang, så det var fak­tisk først, da vi hør­te fra grund­lovs­for­hø­ret, at vi blev op­mærk­som­me på, at det var sket to gan­ge, « si­ger over­sy­geple­jer­sken.

Si­den over­gre­be­ne blev op­da­get, og den for­mode­de ger­nings­mand blev an­holdt, har den psy­ki­a­tri­ske af­de­ling haft al­le pa­tien­ter til mø­de, hvor de er ble­vet spurgt, om de har op­le­vet, set el­ler hørt no­get.

Sam­ti­dig har af­de­lin­gen haft til­kaldt kri­se­be­red­skab ude­fra, som har hjul­pet med at ta­le med pa­tien­ter og på­rø­ren­de. Ger­nings­man­den stod og røg » De er selv­føl­ge­lig me­get be­rør­te af det, og det er vi og­så selv. Der­for har vi ik­ke va­re­ta­get kri­se­be­red­ska­bet selv, for­di vi og­så er cho­ke­re­de over det, der er sket, « si­ger Bir­git­te Ki­be­nich.

» Jeg har væ­ret i psy­ki­a­tri­en i over 30 år, og jeg har op­le­vet rig­tig me­get. Men li­ge det her, det har jeg al­drig op­le­vet, « til­fø­jer hun.

Den for­mode­de ger­nings­mand blev an­holdt, eft er at en af nat­te­vag­ter­ne på af­de­lin­gen vi­ste po­li­ti­et hen til det sted, hvor man­den var ble­vet set på af­de­lin­gens over­våg­nings­ka­me­ra­er. Her fandt de den for­mode­de ger­nings­mand, som stod og røg en ci­ga­ret.

Den 39- åri­ge mand blev an­holdt, og i går eft er­mid­dag blev han frem­stil­let i grund­lovs­for­hør i Svend­borg, sig­tet for to voldtæg­ter og fl ere kræn­kel­ser. Han næg­ter sig iføl­ge fy­ens. dk skyl­dig.

Selv­om sik­ker­he­den på af­de­lin­gen er høj, var det lyk­ke­des ger­nings­man­den at kla­tre over et fi re me­ter højt hegn og bry­de ind via en åben al­tan­dør til en ry­ge­al­tan.

Det får nu af­de­lin­gen til at skær­pe sik­ker­he­den.

Den 39- åri­ge mand, der er sig­tet i sa­gen, er ble­vet va­re­tægts­fængs­let til den 10. maj.

Jeg har væ­ret i psy­ki­a­tri­en i over 30 år, og jeg har op­le­vet rig­tig me­get. Men li­ge det her, det har jeg al­drig op­le­vet Bir­git­te Ki­be­nich, over­sy­geple­jer­ske

• Den 39- åri­ge ger­nings­mand fik ad­gang til Psy­ki­a­trisk Af­de­ling på Svend­borg Sy­ge­hus ved at kla­tre over det fi­re me­ter hø­je hegn og luk­ke sig ind gen­nem en uaf­låst dør på en al­tan. Nat­ten til tors­dag voldt­og han en kvin­de­lig ind­lagt, og nat­ten til i går vend­te han til­ba­ge og voldt­og hen­de igen og be­gik en ræk­ke seksu­el­le over­greb mod an­dre pa­tien­ter. FO­TO: SON­NY MUNK CARL­SEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.