PRIN­CES VIL­DE DOBBELTLIV

BT - - NYHEDER -

SEX, RO­CK OG RE­LI­GION he­der, « for­tal­te Prin­ces gu­i­ta­rist Dez Di­ck­er­son i bi­o­gra­fi­en ’ Would I Die For U’:

» Den kal­ku­le­re­de is­ce­ne­sæt­ter, der blandt an­det hand­ler om hans sex- ima­ge, den mand, der er den vil­de­ste mu­si­ker på jor­den, og så den in­dad­vend­te fyr, der dybt og æg­te over­ve­jer li­vets sto­re spørgs­mål og har re­li­gio­nen tæt in­de på li­vet. «

In­gen ved præ­cis, hvor­når Prin­ce blev med­lem af den puri­tan­ske be­væ­gel­se Je­hovas Vid­ner, der blandt an­det ik­ke fejrer fød­sels­da­ge, jul og an­dre hel­lig­da­ge, som jævn­ligt for­ud­si­ger dom­me­dag og Jesu gen­komst, og som ik­ke ac­cep­te­rer sex før æg­te­ska­bet. Fra dør til dør med ’ Vagt­tår­net’ Og hvor­dan det hæn­ger sam­men med Prin­ces vil­de fe­ster, dans, løs­slup­pen sex og san­ge som ’ Ja­ck U Off, og ’ Se­xy Mo­t­her­fuck­er’ har han al­drig ud­talt sig om. Men det lig­ger fast, at det var bas­si­sten i Sly and the Fam­liy Sto­ne, Lar­ry Gra­ham, der fik den lil­le ro­ck­g­ud over­be­vist. Og det me­nes, at han har væ­ret Je­hova- med­lem i hvert fald fra 2002.

i 2010 for­tal­te Prin­ce end­da til Daily Mir­ror, at han har gå­et fra dør til dør med ’ Vagt­tår­net’ og ’ Vågn Op’ som mis­sio­nær for be­væ­gel­sen. Of­te i for­klæd­ning:

» Folk bli­ver in­di­mel­lem ret over­ra­ske­de, men er nor­malt cool med det. Jeg kan sæt­te mit hår på man­ge må­der, og jeg ser ik­ke ud som nu, « sag­de Prin­ce, da han vi­ste rundt på sin 70.000 kva­drat­me­ter sto­re ba­se Pais­ley Park, der bå­de rum­mer nat­klub, mu­sik­s­tu­die - og re­li­gi­øst stu­di­e­væ­rel­se, hvor den sam­men­sat­te su­per­stjer­ne stu­de­re­de Bi­be­lens ord i op til seks ti­mer dag­ligt.

Da Prin­ce var en lil­le dreng ved navn Ro­ger, vok­se­de han op med re­li­gi­øse for­æl­dre, der var sy­ven­de dags ad­ven­ti­ster, og den lil­le Ro­ger hav­de som man­ge an­dre mand­li­ge ro­ck­stjer­ner et tu­mul­ta­risk fø­lel­ses­liv og en fra­væ­ren­de far.

» Der er for­bløf­fen­de man­ge mand­li­ge ro­ck­stjer­ner, der en­ten er vok­set op uden de­res far el­ler har mang­let en fa­der­rol­le i de­res liv. Det er i vir­ke­lig­he­den an­er­ken­del­sen fra de­res far, de får, når de står på sce­nen og folk klap­per, « har Dan­marks mest er­far­ne ro­ck­bag­mand Povl Bruun sagt til BT.

Prin­ces for­æl­dre blev skilt, da han var syv år gam­mel, og fa­de­ren for­svandt der­ef­ter ud af hans liv.

Se­ne­re, da for­hol­det til sted­fa­de­ren blev spændt, op­søg­te Prin­ce sin rig­ti­ge far for at få støt­te, men blev brutalt afvist ved fa­de­rens dør. Hel­ler ik­ke en te­le­fo­nop­ring­ning hjalp den ulyk­ke­li­ge dreng.

» Jeg løb hjem­me­fra, da jeg var tolv, « for­tal­te han til Rol­ling Sto­ne i 1981.

» Jeg har nok skif­tet adres­se i Min- ne­a­po­lis over 30 gan­ge. Jeg var ret en­som den­gang. «

Prin­ce har og­så gan­ske kort over­for Oprah Win­frey sagt, at hans far hav­de ten­dens til at væ­re ’ kræn­ker’. Nær­me­re kom hun det ik­ke.

Men Prin­ces gen­nem­brud - pla­den og fil­men ’ Purp­le Rain’ - hand­ler om en fø­lel­ses­for­vir­ret ung mu­si­ker, der kom­mer fra en vol­de­lig bag­grund med in­cest- kræn­kel­ser.

Prin­ce har dog og­så sagt, at hans far, der var en an­er­kendt lo­kal ja­zzmu­si­ker, var ’ cool’, og at han in­tet hav­de til­fæl­les med den for­d­ruk­ne, re­vol­ver­svin­gen­de far i Purp­le Ra­in­fil­men. Gla­de ga­de Alt var lyst og gla­de da­ge, og 37- åri­ge Prin­ce var ny­fo­rel­sket i den un­ge 22- åri­ge dan­ser Mayte Garcia, da de blev gift i 1996 på Va­len­ti­nes Day.

To år tid­li­ge­re hav­de Prin­ce skre­vet den sang der i dag er en af 90’ er­nes klas­si­ke­re, til hans kom­men­de hu­stru. ’ The Most Beau­ti­ful Girl In The Wor­ld’.

Men tragedien ram­te Prin­ce og Mayte Garci­as for­hold i ok­to­ber, da de­res ny­fød­te dreng Gre­gory dø­de - kun en uge ef­ter føds­len - af en sjæl­den syg­dom.

Prin­ce var så cho­ke­ret, at han ik­ke kun­ne få sig selv til at for­tæl­le Oprah Win­frey om sit barns død. Han lod som om dren­gen sta­dig var i li­ve, og vi­ste tv- vær­ten hans le­ge­væ­rel­se un­der en tv- rund­vis­ning.

» Vi blev nødt til at vi­se folk, at vi var stær­ke, og at vi tro­e­de på, at det nok skul­le lyk­kes at få børn, « sag­de Mayte Garcia, men da hun blev gravid an­den gang, mi­ste­de par­ret og­så det barn, da Garcia fik en spon­tan abort.

» At mi­ste to ba­by­er er dybt skræm­men­de, det smadre­de mig LØRDAG 23. APRIL 2016 fø­lel­ses­mæs­sigt og fy­sisk, og tog mig mindst 15 år at kom­me mig over. Og jeg sav­ner sta­dig min søn den dag i dag. «

Mayte Garcia blev skilt fra Prin­ce i 1999, fi­re år ef­ter bryl­lup­pet, og an­gi­ver bør­ne­nes døds­fald som den pri­mæ­re år­sag. I 2015 sag­de hun, at hun var spo­le­ret - på den go­de må­de - af de fi­re år med Prin­ce:

» Mit før­ste for­hold var det mest bizar­re æg­te­skab. Ba­re tænk på de san­ge, han skrev til mig. Jeg er ik­ke nor­mal me­re. Jeg er to­talt for­kælet. Der er in­gen, der kan le­ve op til ham. «

To år se­ne­re mød­te Prin­ce sin næ­ste sto­re kær­lig­hed, Ma­nu­ela Te­sto­li­ni, som han var sam­men med i fem år. Og li­ge­som Prin­ces næ­ste kæ­re­ste, san­ge­r­in­den Bria Va­len­te, som han mød­te i 2007, blev de beg­ge døbt som Je­hovas Vid­ner ved be­væ­gel­sens fo­re­skrev­ne vok­sendåb i en po­ol.

De sid­ste man­ge år af Prin­ces liv drop­pe­de han en del af de mest di­rek­te seksu­el­le san­ge fra sit re­per­toi­re. Samt dem med ban­de­ord. Som ’ Dar­ling Nik­ki’, ’ Se­xy Mo­t­her­fuck­er’ og ’ Litt­le Red Cor­vet­te’. Men han blev ved med at op­træ­de ud­for­dren­de og gav al­drig køb på den vil­de san­se­li­ge si­de af sig selv på sce­nen. Og for hans dan­ske kæ­re­ste gen­nem et halvt år, er der in­gen mod­sæt­ning:

» Som i sin kunst så­dan op­le­ve­de jeg ham og­så pri­vat. En om­sorgs­fuld, be­tænk­som og kær­lig mand, der le­ve­de sit liv i fuld over­ens­stem­mel­se med sin spi­ri­tu­el­le over­be­vis­ning. Han fik gud­dom­me­li­ge in­spira­tio­ner og fulg­te dem med stærk di­sci­plin og smit­ten­de ent­hu­si­as­me, « si­ger Mayi­an­ne Di­ne­sen til BT.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.