Fle­re kend­te dør

BT - - NYHEDER -

MÆNG­DE Vi er end ik­ke halvvejs. Al­li­ge­vel har år 2016 al­le­re­de budt på ad­skil­li­ge sør­ge­li­ge og uven­te­de døds­fald blandt nog­le af ver­dens mest be­røm­te kunst­ne­re. Vi har bl. a. sagt far­vel til den en­gel­ske ro­ck­mu­si­ker David Bowie, lands­man­den og sku­e­spil­le­ren Alan Ri­ck­man og nu og­så den ame­ri­kan­ske mu­sik­le­gen­de Prin­ce. Men hvor­for fal­der de el­ske­de stjer­ner om på stri­be? Det har Ni­ck Ser­pell, der har an­sva­ret for ne­kro­lo­ger hos den bri­ti­ske me­di­e­gi­gant BBC, et bud på.

» Folk, der blev be­røm­te i 1960’ er­ne, er nu på vej ind i 70’ er­ne og be­gyn­der at dø, « si­ger Ni­ck Ser­pell til BBC. Fle­re kend­te An­tal­let af be­tyd­nings­ful­de døds­fald i år er ’ ene­stå­en­de’, me­ner Ni­ck Ser­pell. Der er til­sy­ne­la­den­de og­så sket en stig­ning. Den bri­ti­ske avis The Daily Te­le­graph fø­rer en li­ste over kend­te men­ne­sker, der har mi­stet li­vet, som bli­ver op­da­te­ret lø­ben­de. På nu­væ­ren­de tids­punkt i 2014 in­de­holdt den li­ste 38 per­so­ner, sid­ste år 30, og i år tæl­ler den al­le­re­de 75.

Ud­over en ef­ter­hån­den frem­skre­den al­der er en af grun­de­ne til den ke­de­li­ge ud­vik­ling og­så, at der sim­pelt­hen er en stør­re pul­je af kend­te at ta­ge af.

» Der er fle­re kend­te men­ne­sker, end der ple­je­de at væ­re, « si­ger Ni­ck Ser­pell og for­kla­rer, at det bl. a skyl­des fjern­sy­net.

In­den tv’et for al­vor ind­t­og sin plads i hjem­me­ne, var det kun men­ne­sker, man så i bi­o­gra­fen, der var kend­te.

So­ci­a­le me­di­er er og­så kraf­tigt med­vir­ken­de til at øge ind­tryk­ket af fle­re ken­dis- døds­fald, for­di vi gan­ske en­kelt hø­rer om fle­re be­rømt­he­der.

» So­ci­a­le me­di­er har spil­let en stor rol­le over de sid­ste ti år, « me­ner Ni­ck Ser­pell.

Man­ge af dem, vi nu må ta­ge af­sked med, til­hø­rer og­så den så­kald­te ’ ba­by boom’- ge­ne­ra­tion. Den be­teg­nel­se dækker over per­so­ner, der er født i pe­ri­o­den 1946- 1964, hvor der var en mas­siv be­folk­nings­vækst i bå­de USA og Stor­bri­tan­ni­en. Fle­re men­ne­sker be­tød gan­ske na­tur­ligt fle­re be­rømt­he­der. Og det er folk fra den ge­ne­ra­tion, der er mel­lem 52 år og 70 år gam­le, der er be­gyndt at dø.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.