Lil­le­holt ste­ger i nord­s­øo­li­en

BT - - NYHEDER -

Ja­nu­ar 2013 Ale­ne på plat­for­me­ne Tyra Vest og Tyra Øst ar­bej­der 500 mand, og Tyra- fel­tet er sam­ti­dig for­de­lings­plat­form for al­le de dan­ske in­stal­la­tio­ner, der sen­der gas ind til det jy­ske fast­land.

» Tyra- fel­tet er Dan­marks stør­ste felt og har en me­get stor be­tyd­ning for ga­spro­duk­tio­nen og de ind­tæg­ter, der er for­bun­det med det. Der­for er det vig­tigt for sel­ska­ber­ne selv og for sta­ten, at Tyra- fel­tet bli­ver genop­byg­get, så vi kan ind­vin­de de ret be­ty­de­li­ge gas­re­ser­ver, der fi ndes i Nord­s­ø­en. Det er jeg over­be­vist om vil ske. Spørgs­må­let er, i hvil­ken form det vil ske, og ik­ke det vil ske, « si­ger han.

An­dre de­ler dog ik­ke hans op­ti­mis­me.

» Jeg fryg­ter, at Lil­le­holt er for op­ta­get af at lyt­te til in­du­stri­ens in­ter­es­ser. Vi vil ik­ke åb­ne for en gen- 120 100 for­hand­ling af for­li­get, « si­ger Ben­ny En­gel­bre­cht ( S).

Det for­lig, han hen­vi­ser til, blev ind­gå­et i sep­tem­ber 2013, da Thor­ning var stats­mi­ni­ster. Og det stod Ven­stre uden­for.

Der­for be­fi nder Lil­le­holdt sig nu i den uhel­di­ge si­tu­a­tion, at han nok Nej, Mær­sk har tjent rig­tig man­ge pen­ge i man­ge år, så det må de selv kla­re. Hvis ik­ke det er ren­ta­belt at hen­te oli­en op, må de la­de den lig­ge i jor­den

Tyra- fel­tet er Dan­marks stør­ste olieog gas­felt. Det har væ­ret i drift si­den 1984 og er nu slidt ned.

Sta­ten har tjent 403 mia. kr. på oli­en og gas­sen i Nord­s­ø­en, si­den den før­ste olie blev hen­tet op for 40 år si­den.

Den la­ve olie­pris har med­ført, at sta­tens ind­tæg­ter fra kul­brin­te- skat­ten fal­der fra 12,8 mia. i 2015 til 4,4 mia. i år. Re­ser­ver­ne i Nord­s­ø­en har en vær­di af 75 mia. kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.