Råo­lie­pri­sen ...

BT - - NYHEDER -

110 Ja­nu­ar 2014 Ja­nu­ar 2015 45 er mi­ni­ster for nord­sø- ak­ti­vi­te­ter­ne, men alt­så og­så er helt uden po­li­tisk ind­fl ydel­se på om­rå­det. Han kan som mi­ni­ster ik­ke love Mær­sk stør­re fradrag og la­ve­re skat uden po­li­tisk ryg­dæk­ning, og den har han ik­ke.

Spør­ger man Ru­ne Lund fra En­heds­li­sten, om han vil åb­ne for en gen­for­hand­ling af den skat, Mær­sk be­ta­ler for at hen­te olie og gas op af Nord­s­ø­en, sva­rer han:

» Nej, Mær­sk har tjent rig­tig man­ge pen­ge i man­ge år, så det må de selv kla­re. Hvis ik­ke det er ren­ta­belt at hen­te oli­en op, må de la­de den lig­ge i jor­den, « si­ger Ru­ne Lund.

Mar­tin Li­de­gaard fra De Ra­di­ka­le vil hel­ler ik­ke kom­me Lil­le­holt i mø­de.

» Vi sy­nes, vi har en god be­skat­ning i Nord­s­ø­en. Den skal ik­ke æn­dres, « si­ger ham.

Lars Chr. Lil­le­holt har nu ind­ledt 60 Ja­nu­ar 2016 28 en di­a­log med olie- og gas­bran­chen, men han er­ken­der, at de po­li­ti­ske vil­kår på Chri­sti­ans­borg er van­ske­li­ge.

» Jeg har en klar for­vent­ning om, at der er bred enig­hed i Fol­ke­tin­get om, at vi fast­hol­der den olie- og ga­spro­duk­tion, vi ken­der, og at vi fast­hol­der ar­bejds­plad­ser­ne og indtæg­ter­ne fra Nord­s­ø­en, « si­ger han.

» Det må kom­me op til en for­hand­ling. Jeg hå­ber og tror, at der er op­bak­ning til det i Fol­ke­tin­get. «

» Der er ud­for­drin­ger for­bun­det med alt po­li­tisk ar­bej­de, og den ud­for­dring ta­ger vi med. Som mi­ni­ster har jeg an­sva­ret for at fi nde en løs­ning, « ly­der det fra Lars Chr. Lil­le­holt. Vi har kun en in­ter­es­se i, at fel­ter­ne ik­ke står tom­me. Om 25 år har vi ik­ke brug for olie. Det er nu, vi skal tje­ne pen­ge­ne ind

Han op­fat­ter over­ho­ve­det ik­ke mel­din­gen fra Mær­sk som pres­sion mod re­ge­rin­gen.

» Jeg me­ner, at bran­chen har et me­get re­a­li­stisk bil­le­de af si­tu­a­tio­nen. De skal va­re­ta­ge de­res in­ter­es­ser, og jeg skal va­re­ta­ge sta­tens in­ter­es­ser. I før­ste om­gang er vi i di­a­log om den ud­for­dring, vi står over­for, og hvil­ke løs­nin­ger vi kan fi nde. Vi kig­ger ik­ke på skat­tespørgs­mål, men på an­dre ram­me­vil­kår, « si­ger Lars Chr. Lil­le­holt, men af­vi­ser at ud­dy­be, hvad han me­ner med det.

Han har gi­vet sig selv en frist til årets ud­gang med at fi nde en løs­ning.

De Kon­ser­va­ti­ve vil ger­ne hjæl­pe Ven­stre med at æn­dre aft alen.

» Vi kan se, at om­kost­nin­ger­ne i den dan­ske del af Nord­s­ø­en er hø­je­re end i de fl este an­dre lan­de. Hvis vi kan let­te om­kost­nin­ger­ne, vil det be­ty­de, at man vil ud­vin­de no­get me­re og for­ske no­get me­re, og så får det dan­ske sam­fund nog­le fl ere ind­tæg­ter. Vi har kun en in­ter­es­se i, at fel­ter­ne ik­ke står tom­me. Om 25 år har vi ik­ke brug for olie. Det er nu, vi skal tje­ne pen­ge­ne ind, « si­ger Bri­an Mik­kel­sen ( K).

Fal­det i olie­pri­sen sat­te for al­vor ind i som­me­ren 2014. Pri­sen top­pe­de i ju­ni 2014 med 115 dol­lars pr. tøn­de og ram­te bun­den i ja­nu­ar i år med en pris på 28 dol­lars. Si­den har olie­pri­sen ret­tet sig til 45 dol­lars pr tøn­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.