Sne og hagl kan bli­ve indslag i be­de­dags­fe­ri­en

BT - - NYHEDER -

Vej­ret i we­e­ken­den, der på grund af sto­re be­de­dag i går for man­ge er i en for­læn­get ver­sion, er ik­ke til at bli­ve ek­sta­tisk over.

By­ger med for­skel­ligt ind­hold - og­så den hvi­de slags - bli­ver et til­ba­ge­ven­den­de indslag. En for­nuft ig fredag i går vil i lø­bet af i dag bli­ve fulgt op af om­kring seks til ni gra­ders var­me.

Sam­ti­dig må man san­de, at det nog­le gan­ge sner i april, mens der og­så er ri­si­ko for hagl- og regn­by­ger, så det bli­ver ik­ke vejr til at kø­re rundt i en lil­le, rød Cor­vet­te, hvis man skul­le væ­re den hel­di­ge ejer af så­dan en.

» I lø­bet af da­gen er der mu­lig­hed for by­ger fl ere ste­der i lan­det - lo­kalt må­ske med hagl og tor­den, « si­ger Jes­per Erik­sen, der er vagt­ha­ven­de me­te­o­r­o­log hos DMI.

I mor­gen kom­mer der iføl­ge prog­no­ser­ne igen ned­bør, som de fl este ste­der fal­der som regn el­ler hagl.

Lo­kalt kan der kom­me slud el­ler tøs­ne.

» Det er svært at si­ge præ­cist, hvor by­ger­ne ram­mer. Der vil væ­re sto­re lo­ka­le og re­gio­na­le for­skel­le, så der er in­gen ga­ran­ti for, at no­gen går fri, « for­tæl­ler Jes­per Erik­sen.

Når we­e­ken­dens by­ger ram­mer, be­ty­der det sam­ti­dig, at tem­pe­ra­tu­ren kan ta­ge et hur­tigt dyk.

» Når der kom­mer en by­ge for­bi, kan tem­pe­ra­tu­ren kortva­rigt fal­de mar­kant, men det er me­get lo­kalt, « un­der­stre­ger me­te­o­r­o­lo­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.