Ki­ne­sisk teg­ne­se­rie skal for­hin­dre spio­na­ge

BT - - NYHEDER -

SPIONSERIE I Ki­na har man tra­di­tio­nelt be­nyt­tet sig af væ­g­a­vi­ser for at op­ly­se mas­ser­ne. Og selv om vi nu le­ver i en di­gi­tal tidsal­der, har de ki­ne­si­ske myn­dig­he­der åben­bart ræ­son­ne­ret sig frem til, at de gam­le me­to­der sta­dig er de bed­ste, når det kom­mer til fol­ke­op­lys­ning. En ny teg­ne­se­rie, der bli­ver pla­stret op på ga­der og stræ­der, ad­va­rer ki­ne­si­ske kvin­der, der ar­bej­der i det of­fent­li­ge, mod at la­de sig for­fø­re af uden­land­ske mænd. De kan nem­lig væ­re spio­ner og ba­re væ­re ude ef­ter for­tro­li­ge op­lys­nin­ger.

I teg­ne­se­ri­en ’ Far­lig Kær­lig­hed’ mø­der den smuk­ke Xi­ao Li ( lil­le Li) den uden­land­ske aka­de­mi­ker David. Han er bå­de flot og char­me­ren­de, og sød mu­sik op­står mel­lem de to. Men ak! Alt er al­li­ge­vel ik­ke så ro­sen­rødt, når det kom­mer til styk­ket. Far­lig kær­lig­hed David be­gyn­der nem­lig at spør­ge den of­fent­ligt an­sat­te Xi­ao Li, om ik­ke hun kan lå­ne ham nog­le af de pa­pi­rer, hun har ad­gang til på ar­bej­det. Det vi­ser sig nem­lig, at David slet ik­ke er aka­de­mi­ker, men spion.

Men det fin­der den stak­kels Xi­ao Li først ud af, da det er for sent. Ef­ter at hun og David er ble­vet ar­re­ste­ret, for­tæl­ler po­li­ti­et hen­de, at hun har en me­get rin­ge for­stå­el­se for at hol­de ting hem­me­li­ge i be­tragt­ning af, at hun er of­fent­ligt an­sat.

’ Far­lig kær­lig­hed’ er en del af en kampag­ne, som de ki­ne­si­ske myn­dig­he­der har ind­ledt i for­bin­del­se med et nyt til­tag – Na­tio­nal Sik­ker­heds­ud­dan­nel­ses­dag – der skal ska­be me­re be­vidst­hed i be­folk­nin­gen om fa­rer­ne ved slap­pe hold­nin­ger til sik­ker­hed.

Of­fent­ligt an­sat­te skal læ­re at ind- rap­por­te­re mistæn­ke­lig ad­færd og på an­dre må­der fore­byg­ge spio­na­ge. Som led i kampag­nen har myn­dig­he­der­ne des­u­den ud­delt ma­te­ri­a­le til al­le of­fent­li­ge in­stan­ser, sko­ler, fir­ma­er og så­gar pri­vat­bo­li­ger. An­greb mod Ki­na- kri­ti­ke­re Den lav­tek­no­lo­gi­ske må­de at ad­va­re om spio­na­ge står i skarp kon­trast til den ki­ne­si­ske stats so­fi­sti­ke­re­de cy­be­ren­hed, der mistæn­kes for at stå bag en ræk­ke al­vor­li­ge cy­be­ran­greb ver­den over. Et af de se­ne­ste ek­semp­ler er valg­kam­pen på Taiwan sidst i 2015 og først i 2016, hvor ha­ck­e­re med til­knyt­ning til den ki­ne­si­ske stat an­gi­ve­ligt stod bag an­greb ret­tet mod Ki­na- kri­ti­ske po­li­ti­ke­re.

Ki­na har un­der præ­si­dent Xi Jin­ping skru­et op for ind­sat­sen mod in­ter­na­tio­nal spio­na­ge. For­u­den den nyind­før­te sik­ker­heds­ud­dan­nel­ses­dag har man opet­tet en an­ti­spio­na­ge hot­li­ne og ved­ta­get en ny lov, der sæt­ter me­get vi­de­re ram­mer for, hvad der op­fat­tes som over­træ­del­se af na­tio­nens sik­ker­hed.

New York Ti­mes ci­te­rer ki­ne­si­ske stats­li­ge me­di­er for at si­ge, at re­ge­rin­gen i den­ne uge har dømt en tid­li­ge­re it- tek­ni­ker til dø­den for sal­get af 150.000 for­tro­li­ge do­ku­men­ter til en frem­med stats­magt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.