Tro­els Lund kæm­per for at sik­re dan­ske bo­lig­lån

BT - - NYHEDER -

RE­AL­KRE­DIT Der skal væ­re plads til en sær­lig dansk mo­del for bo­lig­lån, når den in­ter­na­tio­na­le Ba­sel- ko­mité i lø­bet af året la­ver an­be­fa­lin­ger til skrap­pe­re krav til fi­nans­sek­to­ren. Det var bud­ska­bet fra den dan­ske er­hvervs- og vækst­mi­ni­ster, Tro­els Lund Poul­sen ( V), til den sven­ske for­mand for ko­mitéen, Ste­fan Ing­ves, da de to mød­tes i Sto­ck­holm i går.

» Jeg un­der­stre­ge­de, at der i Dan­mark er en stor po­li­tisk op­mærk­som­hed om vo­res dan­ske re­al­kre­dit­sy­stem og om hvor­dan det fremad­ret­tet kan bli­ve ved med at væ­re vel­fun­ge­ren­de. Det var der an­er­ken­del­se af. Der blev lyt­tet og no­te­ret ned.

Det var et mø­de, der igen be­væ- ge­de os i den rig­ti­ge ret­ning, men det er en lang kamp. Vi kan ik­ke sæt­te flu­e­ben og si­ge, at vi er i mål. Men der er en for­stå­el­se for de bud­ska­ber, vi har af­le­ve­ret, og der blev kvit­te­ret for, at vi ta­ger en åben di­a­log, « si­ger mi­ni­ste­ren.

Dan­mark sid­der ik­ke med i den magt­ful­de in­ter­na­tio­na­le ko­mité, der ud­stik­ker ret­nings­linjer for re­gu­le­ring af fi­nans­sek­to­ren - ret­nings­linjer der skal fore­byg­ge nye fi­nanskri­ser. Men ko­mitéens an­be­fa­lin­ger kan få sto­re kon­se­kven­ser Jeg er sat i ver­den for at be­skyt­te det dan­ske re­al­kre­dit­sy­stem. for den dan­ske fi­nans­sek­tor, når EU la­ver Ba­sel- ko­mitéens an­be­fa­lin­ger om til lov.

Dan­ske po­li­ti­ke­re og fi­nans­sek­to­ren ar­bej­der der­for for at sik­re dan­ske in­ter­es­ser. Der kom­mer me­re re­gu­le­ring » Jeg er sat i ver­den for at be­skyt­te det dan­ske re­al­kre­dit­sy­stem og sik­re, at den reg­ning, der kan ram­me dan­ske bor­ge­re og virk­som­he­der, bli­ver så mini­mal som mu­ligt, « si­ger Tro­els Lund Poul­sen.

De kom­men­de an­be­fa­lin­ger fra Ba­sel- ko­mitéen, der iføl­ge mi­ni­ste­ren ven­tes at væ­re klar i slut­nin­gen af 2016, er ker­nen i bal­la­den om hø­je­re reg­nin­ger til bo­li­ge­je­re med lån hos Nykre­dit. Kon­cer­nens le­del­se har brugt ud­sig­ten til skrap­pe­re ka­pi­tal­krav som ar­gu­ment for at hæ­ve bi­drags­sat­ser­ne for kun­der­ne i To­tal­kre­dit, som ejes af Nykre­dit.

Nykre­dit for­ven­ter at skul­le skaf­fe mindst 15 mil­li­ar­der kro­ner i ek­stra ka­pi­tal for at le­ve op til kom­men­de krav. Tro­els Lund kan ik­ke på bag­grund af drøf­tel­ser­ne med Ste­fan Ing­ves si­ge, om det tal er re­a­li­stisk.

» Men der kom­mer yder­li­ge­re re­gu­le­ring, det er der in­gen tvivl om, og der vil bli­ve stil­let yder­li­ge­re krav. Spørgs­må­let er, hvor stor reg­nin­gen bli­ver, « si­ger Tro­els Lund Poul­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.