DF vil for­gyl­de som­mer­hus­ud­le­je­re

BT - - NYHEDER -

UD­KANTS­DAN­MARK 2015 var re­kordår for som­mer­hus­ud­le­jer­ne, men der er ik­ke nok som­mer­hu­se til de man­ge turi­ster, der vil slap­pe af i dan­ske fe­ri­e­hu­se til som­mer. Den ud­for­dring vil Dansk Fol­ke­par­ti gø­re op med. Par­ti­et vil hæ­ve bund­fradra­get for som­mer­hus­ud­lej­nin­gen fra 21.000 til 30.000 kro­ner. Det skal få fle­re til at ud­le­je som­mer­hu­se og ska­be me­re liv i land­di­strik­ter­ne, for­kla­rer land­di­strikts- og øord­fø­rer Met­te Den­ck­er ( DF).

» Hvis man hæ­ver bund­fradra­get på som­mer­hus­ud­lej­ning, lø­ser vi ik­ke ale­ne ud­for­drin­gen om, at der er for få hu­se til rå­dig­hed, vi sik­rer og­så, at der kom­mer me­re liv i land­di­strik­ter­ne.

Hver ene­ste gang der bli­ver brugt en kro­ne på som­mer­hus­ud­lej­ning, bli­ver der lagt tre kro­ner i om­rå­det, « si­ger hun.

Fe­ri­e­hus­ud­le­jer­nes Bran­che­for­e­ning vur­de­rer, at de til som­mer mang­ler 3.000 som­mer­hu­se, som skal ud­le­jes til turi­ster. Der er om­kring 200.000 som­mer­hu­se i Dan­mark, hvoraf om­kring 40.000 i dag le­jes ud.

Car­los Vil­la­ro Las­sen, der er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Fe­ri­e­hus­ud­le­jer­nes Bran­che­for­e­ning, for­ven­ter, at for­sla­get vil få fle­re som­mer­hu­se­je­re til at ud­le­je.

» Vi har væ­ret igen­nem to fan­ta­sti­ske år med re­kor­d­ud­lej­ning. Nu står vi med det pro­blem, at vi mang­ler som­mer­hu­se til ud­lej­ning. Vi tror klart, at det her er det vig­tig­ste til­tag til at få fle­re til at ud­le­je de­res som­mer­hu­se.

Dan­ske fe­ri­e­hu­se blev i 2015 ud­le­jet i 590.000 uger gen­nem bu­reau­er. Det er en stig­ning på syv pct. i for­hold til året før.

To ud af tre turi­ster i de ud­le­je­de som­mer­hu­se er ty­ske­re.

Iføl­ge Vi­sitDen­mark ska­ber fe­ri­e­hus­ud­lej­ning i Dan­mark år­ligt en om­sæt­ning på 11 mil­li­ar­der kro­ner om året.

Tøn­der, Var­de, Ring­kø­bingSkjern, Fa­nø og Es­b­jerg er de kom­mu­ner, der har det hø­je­ste an­tal ud­le­je­de uger i for­hold til an­tal­let af som­mer­hu­se.

Kilde: Dan­marks Sta­ti­stik / ritzau/

Hvis man kan få de før­ste 30.000 skat­te­frit, skal man ik­ke be­kym­re sig så me­get om at sæt­te sit som­mer- hus til ud­lej­ning. Der er selv­føl­ge­lig nog­le om­kost­nin­ger, men der er i den grad nog­le ind­tæg­ter til­ba­ge, « si­ger han. Ma­nøv­ren har vir­ket før Bund­fradra­get for som­mer­hus­ud­lej­ning blev og­så hæ­vet i 2010 fra 10.000 kro­ner til 20.000 kro­ner. Det fik fle­re end 1.000 ek­stra som­mer­hu­se til ud­lej­ning iføl­ge Fe­ri­e­hus­ud­le­jer­nes Bran­che­for­e­ning.

Hvis der ud­le­jes 1.000 fle­re som­mer­hu­se, vil det øge om­sæt­nin­gen i yder­om­rå­der­ne med om­kring en kvart mil­li­ard kro­ner, vur­de­rer bran­che­for­e­nin­gen.

I 2010 ko­ste­de det 40 mil­li­o­ner kro­ner at hæ­ve fradra­get, men det gav og­så et prove­nu på 100 mil­li­o­ner kro­ner om året til­ba­ge i statskas­sen, for­kla­rer Met­te Den­ck­er.

» Det har væ­ret en kæm­pe ge­vinst at hæ­ve det, og det me­ner vi og­så, at der er be­læg for at gø­re igen. Som mini­mum bli­ver det ud­gifts­neut­ralt, men vi reg­ner i den grad med, at det gi­ver no­get prove­nu i statskas­sen, « si­ger hun.

Be­slut­nings­for­sla­get skal første­be­hand­les i Fol­ke­tin­get 19. maj. Hvis det bli­ver ved­ta­get, vil det træ­de i kraft fra 1. ja­nu­ar 2017.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.