Græsk ka­ba­le skal væ­re klar på tors­dag

BT - - NYHEDER -

GÆLDSAFTALE Eu­ro­lan­de­ne nær­mer sig en plan for Græken­lands gældskri­se og plan­læg­ger at hol­de et mø­de på tors­dag for at få en ny af­ta­le på plads. Det af­hæn­ger dog af, om Græken­land sam­men med si­ne kre­di­to­rer kan bli­ve eni­ge om ind­hol­det in­den tors­dag.

» Vo­res kon­klu­sion er, at af­ta­len skal in­de­hol­de en pak­ke af be­tin­ge­de til­tag, som skal gen­nem­fø­res, hvis Græken­land ik­ke når si­ne mål i 2018.

Der er be­hov for me­re ar­bej­de for at kom­me helt i mål, men vi er tæt på det, « sag­de Jero­en Di­js­sel­blo­em, for­mand for de 19 eu­ro­lan­des fi­nans­mi­ni­stre, på et pres­se­mø­de i Am­ster­dam fredag. Pen­sion ned – skat op Græken­land skal bl. a. ved­ta­ge skat­te­for­hø­jel­ser og nye nedskæ­rin­ger på pen­sions­om­rå­det for at få ad­gang til nye lån fra den sto­re red­nings­pak­ke fra som­me­ren 2015. Til juli skal lan­det af­dra­ge 3,5 mil­li­ar­der eu­ro, og det er umu­ligt uden nye lån.

Men eu­ro­lan­de­ne kræ­ver sam­ti­dig græ­ske nedskæ­rin­ger, der træ­der i kraft, hvis lan­det le­ver op til må­let om et over­skud på stats­bud­get­tet på 3,5 pct. af brut­to­na­tio­nal­pro­duk­tet ( BNP) i 2018.

Det er bå­de de umid­del­ba­re og de be­tin­ge­de til­tag, der skal for­hand­les fær­dig, før eu­ro­lan­de­ne mø­des for at gi­ve grønt lys. Kra­ve­ne er, at til­ta­ge­ne re­du­ce­rer de græ­ske bud­get­ter med hhv. tre pct. af BNP nu og to pct. i 2018. In­tet spil­le­rum » De be­tin­ge­de til­tag skal væ­re tro­vær­di­ge, ved­ta­get ved lov med det sam­me, og skal ud­lø­ses au­to­ma­tisk af ob­jek­ti­ve fak­to­rer. Der er in­gen af­ta­le, før der er en af­ta­le om al­ting, « un­der­stre­ger Di­js­sel­blo­em.

Et pro­blem i for­hand­lin­ger­ne er dog, at det ik­ke er lov­ligt i Græken­land at la­ve be­tin­ge­de til­tag, for­tæl­ler fi­nans­mi­ni­ster Euclid Tsa­ka­lo­tos uden at afsløre, hvor­dan lan­det vil lø­se den ud­for­dring.

Der bli­ver un­der in­gen om­stæn­dig­he­der ta­le om gælds­re­duk­tion for Græken­land. Det næg­ter eu­ro­lan­de­ne trods op­for­drin­ger fra Den In­ter­na­tio­na­le Va­luta­fond ( IMF). Dog kan der bli­ve lem­pet på gælds­byr­den på an­dre må­der, si­ger fi­nans­mi­ni­stre­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.