EUs præ­si­dent ad­va­rer mod afpresning

BT - - NYHEDER -

IND­VAN­DRING Eu­ro­pa må be­skyt­te si­ne græn­ser mod de man­ge mi­gran­ter, der strøm­mer til, el­ler og­så ri­si­ke­re at bli­ve ud­sat for pen­ge­af­pres­ning fra Tyr­ki­et og de an­dre til­stø­de­n­de lan­de. Det skri­ver EU’s præ­si­dent Do­nald Tusk i en kom­men­tar i den fran­ske avis Le Fi­ga­ro.

» In­gen vil be­skyt­te vo­res græn­ser for os. Vi kan ik­ke ba­re over­la­de nøg­ler­ne til vo­res lan­d­om­rå­de. Det gæl­der Tyr­ki­et og i li­ge så høj grad lan­de i Nord­afri­ka. Vo­res mag­tes­løs­hed kan fri­ste til at af­pres­se Eu­ro­pa, « ly­der det spidst fra Tusk.

Tusk og den ty­ske for­bund­skans­ler An­gela Mer­kel skal idag Vo­res mag­tes­løs­hed kan fri­ste til at af­pres­se Eu­ro­pa be­sø­ge by­en Ga­zi­an­tep på den tyr­ki­ske si­de af græn­sen til Sy­ri­en.

Her vil de vur­de­re, om Tyr­ki­et over­hol­der den aft ale, som lan­det ind­gik med EU i sid­ste må­ned om til­ba­ge­sen­del­se af fl ygt­nin­ge og mi­gran­ter, der har brugt Tyr­ki­et som spring­bræt til at kom­me til Eu­ro­pa.

Tyr­ki­et er til gen­gæld ble­vet til­budt fl ere for­de­le. Det gæl­der blandt an­det visum­fri­hed for tyr­ki­ske bor­ge­re, der vil be­sø­ge lan­de i Eu­ro­pa, og gen­op­ta­gel­se af med­lem­s­for­hand­lin­ger med EU.

I sin ar­ti­kel i Le Fi­ga­ro skri­ver Tusk, at aft alen » vi­ser, at Eu­ro­pa må sæt­te kla­re græn­ser for si­ne in­drøm­mel­ser « .

» Vi kan for­hand­le om pen­ge, men al­drig om vo­res vær­di­er, « me­ner han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.