Prin­ce har et vold­somt og vo­lu­mi­nøst bag­ka­ta­log

BT - - NYHEDER -

vold­somt og vo­lu­mi­nøst bag­ka­ta­log af san­ge. Man­ge af os har mødt vo­res ene­ste ene el­ler har haft en ung­dom­skær­lig­hed, hvor der er en be­stemt Prin­ce- kær­lig­heds­sang, der hø­rer til. Når Prin­ce syn­ger og nær­mest skri­ger i des­pe­ra­tion over ulyk­ke­lig kær­lig­hed, har det ramt enormt man­ge af os. For ulyk­ke­lig kær­lig­hed er jo ik­ke kun pænt, og vi ken­der godt det med, at man går ud i en skov og brø­ler, for­di der var et el­ler an­det, der gik galt. Men Prin­ce har og­så fest­num­re­ne så­som ’ 1999’. Det er num­re, som vi næ­sten al­le har fe­stet til på disko­en. Der­u­d­over er der og­så en del san­ge, der blan­der gen­rer. Man har tit et band, spe­ci­elt når man er ung, man sær­ligt godt kan li­de. Men hvis man så går i gang med Prin­ce, ud­for­drer han vo­res san­ser og åben­ba­rer nog­le ly­de for os, der nor­malt kun vil­le hø­re til en be­stemt gen­re. Prin­ce for­må­e­de i ad­skil­li­ge år­ti­er at an­sku­e­lig­gø­re over for os, hvil­ken mu­si­kalsk ver­den han kom fra.

PRIN­CE HAR ET

sam­men­lig­ning me­get stør­re i mit uni­vers end Prin­ce. Ik­ke der­med sagt, jeg ik­ke sy­nes, Prin­ce var god, for det var han i al­ler­hø­je­ste grad, og jeg har da ved gud set man­ge Prin­ce- kon­cer­ter. Han har end­da må­ske ud­for­dret Bowie rent mu­si­kalsk i en pe­ri­o­de til­ba­ge i 80’ er­ne. Men Bowie kan det, in­gen an­dre har kun­net: At for­ny sig he­le ti­den. Bowie er gå­et for­re­st i al­le si­ne go­de år og har vist vej­en rent mu­si­kalsk. Bowie er ik­ke kun gå­et for­re­st i mu­sik­kens ver­den, men har og­så be­ty­det enormt me­get for he­le den seksu­el­le fri­gø­rel­se. Han var fo­re­gangs­mand i en pe­ri­o­de, hvor det var ut­ro­lig svært for seksu­el­le mi­no­ri­te­ter. Der var Bowie en af de før­ste, der sprang ud i 1972. Men han var fo­re­gangs­mand for man­ge mi­no­ri­te­ter, for­di han hav­de pa­ra­der­ne ne­de, var nys­ger­rig, sø­gen­de og frem­for alt ik­ke for­doms­fuld. Han hav­de in­gen for­dom­me. I dag har vi i den grad brug for for­bil­le­der som Bowie. Han vil klart eft er­la­de nog­le spor, som ræk­ker langt, langt ud i frem­ti­den.

BOWIE VAR UDEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.