Løs­ning og pro­blem: Skat

BT - - NYHEDER - Di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et BY SERUP

Al­le ta­ler om det: Hvor­dan skal re­ge­rin­gen over­le­ve eft er­å­ret, fan­get mel­lem Li­be­ral Al­li­an­ce og DF. Den ene af­vi­ser skat­te­let­tel­ser, mens den an­den for­lan­ger dem – el­lers væl­ter de re­ge­rin­gen. Skal man ta­ge DF på or­det? DF vil ger­ne frem­stå som vel­fær­dens vog­te­re, og der­for er en­hver snak om skat­te­let­tel­ser tr­æls for DF. Men ser man til­ba­ge, så har de og­så bry­stet sig af de skat­te­let­tel­ser, som den gam­le VK- re­ge­ring gav, og frem­hæ­vet skat­te­stop­pet som no­get, der skab­te tryg­hed.

Nor­malt si­ger man i jour­na­li­stik­ken, at man skal føl­ge pen­ge­ne, men hvis man vil for­stå DF, så skal man føl­ge fryg­ten. Li­ge nu fryg­ter man­ge dan­ske­re, at vel­fær­den vil bli­ve tynds­lidt som føl­ge af strøm­men af fl ygt­nin­ge og mi­gran­ter. Det ta­ler for, at DF vil pri­o­ri­te­re vel­færd frem­for alt. Alt an­det end stram­nin­ger af ud­læn­din­gepo­li­tik­ken vel at mær­ke. Skal man ta­ge Li­be­ral Al­li­an­ce på or­det? Det er det sto­re spørgs­mål. Man­ge kom­men­ta­to­rer me­ner, at LA en­ten må væl­te re­ge­rin­gen el­ler bli­ve til grin. De sam­me ana­ly­ti­ke­re frem­hæ­ver, at det er om­sonst at væl­te en blå re­ge­ring og ba­ne vej­en for Met­te Fre­de­rik­sen i Stats­mi­ni­ste­ri­et. Ik­ke mindst for­di sand­syn­lig­he­den for, at hun vil gi­ve skat­te­let­tel­ser, er for­svin­den­de lil­le. Men man skal hu­ske på, at LA i høj grad le­ver og stor­tri­ves, for­di bor­ger­li­ge væl­ge­re blev træt­te af und­skyld­nin­gen ’ po­li­tik er det mu­li­ges kunst’ og ’ man skal kun­ne tæl­le til 90 man­da­ter’. De for­ven­ter sim­pelt­hen, at LA prø­ver hår­de­re, end V og K no­gen­sin­de har gjort.

LA er på nog­le punk­ter Dan­marks stæ­dig­ste par­ti – på an­dre et prag­ma­tisk par­ti. Der­for tæn­ker de, som man gjor­de i 00’ er­ne, at DF må kun­ne få nog­le asyl- og ud­læn­din­ge­stram­nin­ger til gen­gæld for skat­te­let­tel­ser, for­di al­le må kun­ne se, at der skal gang i øko­no­mi­en og op­ti­mis­men igen. Og hvis DF en­gang i frem­ti­den skal gø­re sig for­håb­nin­ger om, at LA i et vildt tan­ke­eks­pe­ri­ment skul­le kun­ne støt­te Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl som blå bloks stats­mi­ni­ster­kan­di­dat, ja så vil en imø­de­kom­mel­se af dem på net­op det­te af­gø­ren­de om­rå­de væ­re et godt før­ste skridt.

Re­ge­rin­gen er i fuld gang med at gø­de jor­den til det slagsmål, de ved kom­mer i eft er­å­ret

Hvad gør re­ge­rin­gen? Re­ge­rin­gen er i fuld gang med at gø­de jor­den til det slagsmål, de ved kom­mer i eft er­å­ret. Re­ge­rin­gen of­fent­lig­gør prog­no­ser, bl. a. for ud­gift er­ne til fl ygt­nin- ge. De læg­ger op til be­spa­rel­ser i ty­de­lig ko­or­di­ne­ring med i hvert fald DF, f. eks. ras­ler de med sab­len over for Tog­fon­den. Og fi nans­mi­ni­ste­ren har ind­ta­get sin sæd­van­li­ge lidt over­bæ­ren­de træk­ken på skul­dre­ne, som lig­ner, at han har gi­vet op, men som be­ty­der det mod­sat­te. Han har en plan. Fin­des der en løs­ning? Den er ær­ligt talt over­or­dent­lig svær at få øje på, men hvor der er vil­je er der en vej. Her skal man især læg­ge mær­ke til, hvad der ik­ke bli­ver sagt. F. eks. me­ner DF ik­ke, der er råd til skat­te­let­tel­ser, men hvis re­ge­rin­gen nu – med sin kom­men­de 2025- plan – kan præ­sen­te­re et rå­de­rum, hvor der er plads til bå­de vel­færd og skat­te­let­tel­ser, så ser me­get an­der­le­des ud. Og LA for­lan­ger at få fem pct. på top­skat­ten, men har jo ik­ke sagt no­get om, at de fem pct. skal fal­de i ét hug, det øje­blik aft alen ind­gås. Der­for har Claus Hjort Fre­de­rik­sen en lil­le smu­le ela­stik at ar­bej­de med. Men det vil unæg­te­lig gø­re op­ga­ven svæ­re­re, at for­hand­lin­ger­ne kom­mer til at fo­re­gå i en stem­ning, som når en bi er fan­get i en co­l­afl aske på en varm som­mer­dag. Al­le ved, at re­ge­rin­gens liv sand­syn­lig­vis er på spil. Hvem har in­ter­es­se i et valg? Ven­stre har i hvert fald ik­ke. Par­tiets må­lin­ger er sta­dig trist læs­ning, og de har brug for tid til at vin­de dan­sker­nes til­lid og byg­ge lang­somt op til et valg. DF fo­re­kom­mer at væ­re i et va­de­sted, hvor de ik­ke ved, om det er vej­en frem at bli­ve ved med at pe­ge på Lars Løk­ke Ras­mus­sen, men hvor de hel­ler ik­ke er pa­ra­te til at tæn­ke tan­ken til en­de: Hvad er al­ter­na­ti­vet? LA kan po­ten­ti­elt slå par­tiets tyng­de i blå blok fast ved et valg, men ri­si­ke­rer og­så at væ­re den re­depi­s­ser, der hel­le­re vil­le sæt­te Met­te Fre­de­rik­sen i sto­len. De Kon­ser­va­ti­ve har li­ge­som Ven­stre brug for tid.

Man skul­le alt­så me­ne, at par­ti­er­ne i blå blok trods alt har et vist in­ci­ta­ment til at fi nde hin­an­den i en af­ta­le, hvor bå­de pro­blem og løs­ning hed­der skat. Og det vil gø­re lidt ondt på dem al­le sam­men. Po­li­tisk kom­men­ta­tor

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.